Vzor rozviazania pracovného pomeru dohodou

ROZVIAZANIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

(§ 43 zák. Práce)

Adresa firmy [ ] a

[ ], r.č. [ ], Bytom [ ]

uzatvárajú túto

dohodu

o rozviazaní pracovného pomeru

Na základe pracovnej zmluvy uzavretej dňa [ ] pracuje [ ] u spoločnosti [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár.

Tento pracovný pomer končí dohodou dňom [ ].

K rozviazaniu pracovného pomeru došlo z dôvodu žiadosti zamestnanca pre odchod do starobného dôchodku.

Dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V [ ], dňa [ ]

Podpis zamestnanca …………………

Podpis zamestnávateľa ……………….