Vzor ručenia za splnenie povinnosti na náhradu škody

RUČENIE ZA SPLNENIE POVINNOSTI NA NÁHRADU ŠKODY NA ZVERENÝCH HODNOTÁCH

(§ 247 zák. Práce)

Vyhlásenie

[ ], Bytom v [ ], [ ], je povinný podľa rozsudku Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ] zaplatiť [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ], čiastku [ ], – EUR ako náhradu škody na zverených hodnotách, ktoré bol povinný vyúčtovať.

Išlo o schodok zistený na základe inventúry vykonanej dňa [ ] v sklade v [ ]. [ ], Bytom v [ ], [ ], brat dlžníka,

pristupuje týmto vyhlásením ako ručiteľ k povinnosti [ ] vo výške [ ], – EUR.

Túto čiastku [ ] akciovej spoločnosti [ ] so sídlom v [ ] uhradí, ak tak neurobí [ ] po tom, čo bude na zaplatenie uvedenej sumy písomne ​​vyzvaný.

V [ ] dňa [ ]

……………. Podpis                                              ……………. podpis

[ ]                                                                        [ ]

……………. Podpis

[ ] a.s.