Vzor splnomocnenia na prijatie mzdy inou osobou

SPLNOMOCNENIE NA PRIJATIE MZDY INOU OSOBOU

(§ 11 zák. Č. 1/1992 Zb.)

Názov spoločnosti [ ]

so sídlom [ ]

Vec: Splnomocnenie na prijatie mzdy inou osobou

Zmocňujem týmto svojho syna [ ], nar. [ ], bytom v [ ], aby za mňa prevzal výplatu mzdy za mesiac [ ] dňa [ ].

K výplate mzdy sa nemôžem osobne dostaviť, pretože v súčasnej dobe pracujem na veľmi vzdialenom pracovisku v [ ].

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]