SRBI – Spoločný register bankových informácií

Väčšina bánk i nebankových inštitúcii pri žiadostiach o úvery prihliada na finančnú kondíciu žiadateľa. Zaujíma ich nielen to, koľko žiadateľ zarába a či má pravidelný príjem, ale aj to, koľko má úverov či pôžičiek, či ich spláca riadne a včas a či nefiguruje v registri dlžníkov.

Práve na overenie dôveryhodnosti klienta pri posudzovaní žiadosti slúži úverový register. Väčšina slovenských bánk vkladá a overuje informácie v Spoločnom registri bankových inštitúcii (SRBI). Register založili a prevádzkujú tri slovenské banky – Slovenská sporiteľňa, VÚB a Tatra banka.

Nebankové inštitúcie tiež majú možnosť nahliadať do úverových registrov, spoločným pre nich je Nebankový register klientskych informácii (NRKI). Nebankový register tvorí osem slovenských spoločností, ktoré pôsobia v oblasti leasingu a splátkového predaja

Bankový a nebankový register

Spoločný register bankových informácií (SRBI) ako aj Nebankový register klientskych informácií (NRKI) sú registre, ktoré zbierajú informácie o úverových produktoch, ktoré členské banky v bankovom registri dlžníkov a nebankové inštitúcie v nebankovom registri s klientami uzavrú. Jeden aj druhý register archivuje informácie o úveroch po dobu 5 rokov.

Obsahujú tiež informácie o:

 • riadnych a mimoriadnych splátkach
 • splátkach po splatnosti
 • údaje o parametroch úverov
 • žiadosti o úver

Register je užitočný ako pre klienta, tak aj pre finančnú inštitúciu. Banky či nebankové spoločnosti si vedia prostredníctvo úverového registra overiť dôveryhodnosť klienta, ktorý žiada o úver. V registri možno overiť úverové informácie o fyzických osobách, podnikateľov, finančné inštitúcie si môžu prezrieť aj register firiem.

Výpis z úverového registra SRBI a NRKI obsahuje informácie nielen o záväzkoch klienta a o tom, ako si ich napĺňa, ale aj o ich prípadnom nesplatení. Vtedy sa klient ocitá v registri dlžníkov a získať úver je už potom ťažšie. Registre disponujú aj informáciami o kreditných kartách či kontokorentných úveroch, nezbierajú však informácie o príjmoch, iba o záväzkoch.

SRBI tvoria popredné slovenské banky

Bankový register spracováva od roku 2004 dôležité kreditné informácie. SRBI register prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau (SBCB), ktorú vlastnia tri banky – Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka a Tatra banka. Tieto tri banky sú spoluzakladateľmi registra. Bankový register má v súčasnosti 18 členov a tvoria ho popredné slovenské banky.

SRBI jeho zakladatelia vytvorili na uzatváranie a obchodovanie s klientmi, fyzickými osobami a podnikateľmi. Účelom registra je preverovanie bonity klientov, ich dôveryhodnosti a platobnej disciplíny.

Register obsahuje výhradne údaje o úverových produktoch účastníckych bánk.

Register zahŕňa údaje o:

 • splátkových kontraktoch
 • kreditných kartách
 • nesplátkové operácie

Užívateľmi bankového registra sú všetky retailové banky na Slovensku, ktoré majú zároveň do SRBI aj prístup a informácie do registra tiež poskytujú.

Register obsahuje výhradne údaje o úverových produktoch účastníckych bánk.

Úverový register

Register SRBI obsahuje pozitívne aj negatívne údaje o všetkých úverových produktoch, ktoré zúčastnené banky poskytli o svojich klientom. V úverovom registri sa ukladá aj história týchto úverov po dobu 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom. Údaje v bankovom registri sa aktualizujú každý mesiac.

Pomocou tohto úverového registra môžu banky pri schvaľovaní podmienok vyhodnotiť rizikovosť klienta – teda posúdiť správanie žiadateľa o úver pri plnení svojich záväzkov. Pri poskytovaní úverov totiž banky uprednostnia klientov, ktorí nemajú negatívny zápis v úverovom registri a nie sú tak evidovaní v registri dlžníkov.

Od roku 2015 si navyše SRBI vymieňa informácie s Nebankovým registrom klientskych informácií (NRKI), a tak si môžu banky získať o žiadateľoch o úver informácie z celého úverového trhu na Slovensku. Dozvedia sa teda, ako splácajú úvery a pôžičky nielen v bankách, ale aj prípadné nebankové pôžičky.

Úverový register online nie je dostupný. O výpis z úverového registra SRBI alebo Nebankového registra klientskych informácií možno požiadať v klientskych centrách príslušných registrov. Výpis z úverového registra vystavia v klientskom centre za poplatok osobne či pošlú poštou.

Ako získať výpis z úverového registra

Banky pri posudzovaní žiadosti o úver preverujú aktuálnu finančnú bonitu aj finančnú históriu klienta. Používajú pri tom práve informácie z úverových registrov, ktoré sú pravidelne aktualizované.

Nezaujíma ich však len to, či žiadateľ nefiguruje v registri dlžníkov, ale aj to, či svoje záväzky doteraz vždy riadne a včas splatil.

Úverové registre vo všeobecnosti obsahujú informácie o osobách, ktoré podpísali úverovú zmluvu s bankou alebo finančnou inštitúciou.

V SRBI sa teda nachádza každý, kto niekedy uzavrel nejaký úver, založil si kreditnú kartu, kontokorentný úver či bežný účet v členskej banke a dal banke súhlas na spracovanie týchto údajov.

Údaje v registroch si môže každý preveriť priamo u prevádzkovateľa. Môže požiadať o výpis z úverového registra. O výpis z úverového registra možno požiadať v klientskom centre príslušného registra.

Výpis z úverového registra možno získať zvlášť z bankového registra a informácie o nebankových úveroch zase zvlášť z nebankového registra.

O výpis z úverového registra je možné za poplatok požiadať v klientskom centre osobne alebo poštou zaslaním žiadosti o výpis z úverového registra, ktorá je zverejnená aj na webe SRBI.

Nebankový register klientskych informácií (NRKI)

NRKI prevádzkuje záujmové združenie právnických osôb Non Banking Credit Bureau (NBCB). NBCB zbiera prostredníctvom nebankového registra úverové informácie od roku 2006.

Nebankový register tvorí osem slovenských spoločností, ktoré pôsobia v oblasti leasingu a splátkového predaja. NBCB má v súčasnosti 35 členov.

Úverový register pomáha znižovať úverové riziko a je prospešný ako pre leasingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja, tak aj pre občana.

V registri sú uvedení informácie o fyzických osobách, podnikateľoch i firmách, ktoré:

 • majú s nebankovou finančnou inštitúciou podpísanú úverovú zmluvu
 • zabezpečujú záväzok súvisiaci s úverovou zmluvou
 • majú kreditnú kartu
 • sú žiadatelia o úver či vydanie kreditnej karty

Informácie z úverového registra o tom, ako klient spláca svoje záväzky a o jeho dôveryhodnosti totiž vedú k zrýchleniu celého procesu posudzovania žiadosti o leasing či splátkový predaj.

SBCB

Slovak Banking Credit Bureau (SBCB) je spoločnosť poskytujúca úverové informácie, ktorej cieľom je poskytovať bankám a úverovým spoločnostiam spoľahlivý a efektívny systém prístupu ku komplexným úverovým informáciám o fyzických a právnických osobách.

Systém pomáha organizáciám prijímať presné úverové rozhodnutia a riadiť finančné riziká spojené s poskytovaním úverov.

Slovak Banking Credit Bureau spravuje komplexný systém registrov s názvom Spoločný register bankových informácií, v ktorom sú uložené informácie týkajúce sa úverov od rôznych bánk. SRBI spolupracuje tiež s nebankovým úverovým registrom. To umožňuje okamžitú a simultánnu výmenu finančných údajov medzi veriteľmi a inými finančnými inštitúciami.

V registroch sa uchovávajú aj sumy úverov a podmienky splácania, ako aj všetky prípady nesplácania alebo omeškania súvisiace s úvermi. Keďže sa úverové registre pravidelne aktualizujú, informácie o všetkých typoch úverov sú dostupné rýchlo a jednoducho.

Spoločnosť tiež analyzuje finančné riziká pomocou pokročilých analýz, ktoré dokážu identifikovať rizikové vzorce a určiť úverovú bonitu jednotlivca alebo podniku.

Slovak Banking Credit Bureau je regulovaná Národnou bankou Slovenska. Je akreditovaným členom Medzinárodnej asociácie úverových kancelárií, ktorá od svojich členov vyžaduje dodržiavanie prísnych štandardov prístupu k úverovým informáciám a ochrany osobných údajov.

Stručne povedané, Slovak Banking Credit Bureau ponúka vysoký stupeň spoľahlivosti, presnosti a bezpečnosti, pokiaľ ide o prístup k úverovým údajom a ich analýzu. Služby spoločnosti poskytujú veriteľom možnosť prijímať informované rozhodnutia o dlžníkoch, efektívnejšie riadiť finančné riziká a predchádzať podvodom.