Vzor stanovy záujmového združenia právnických osôb

STANOVY ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB

(§ 20h obč. Zák.) § 66 zák. č. 304/2013 Zb.

Stanovy „[]“

I.

Názov a sídlo

Názov: [        ] – záujmové združenie (ďalej len združenie)

Sídlo: [        ], [        ], PSČ: [        ].

II.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti je výstavba a prevádzka [        ] na pozemku p.č. [        ] V katastrálnom území [        ].

III.

Majetkové pomery

1. Majetok združenia je tvorený základnými vklady

[        ],. vo výške [        ] Eur [        ], Vo výške [        ] Eur

Vklady sú splatné do 15 dní po zápise do registra združení.

[        ], Vkladá ďalej pozemok p.č. [        ] O výmere [        ] m2.

2. Obe spoločnosti prevedú na združenie všetky prostriedky získané od štátu alebo iných subjektov na výstavbu [        ]. Vo svojej činnosti budú preferovať výstavbu [        ] a vyčlenené prostriedky prevedú na združenie.

3. Vložené a poskytnuté finančné prostriedky, iné veci a hodnoty sa stávajú majetkom združenia. Môžu byť použité len na realizáciu predmetu činnosti združenia, ako je vymedzený v týchto stanovách.

IV.

Hospodárenie združenia

1. Združenie zostavuje svoj ​​rozpočet a hospodári podľa neho.

Rozpočet je zostavovaný na príslušný kalendárny rok a vyúčtovanie výsledkov hospodárenia sa vykonáva do [        ] mesiacov po skončení kalendárneho roka.

2. Združenie vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku, o svojich príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k účtovníctvu spoločností [        ] a [        ].

3. Uzavrieť zmluvu o dielo možno vždy len po predchádzajúcom výberovom konaní, a to s tým zhotoviteľom, ktorý ponúkne najlepšie podmienky z hľadiska kvality, rýchlosti a ceny.

V.

Členstvo v združení

1. Členstvo zakladateľov v združení vzniká podpisom zápisnice z ustanovujúcej členskej schôdze. Ďalší člen môže pristúpiť ku združeniu so súhlasom všetkých doterajších členov. Pri vstupe musí nový člen vyhlásiť, že pristupuje k stanovam združenia.

2. Členstvo zaniká výpoveďou. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po podaní výpovede. Nekončí však skôr ako posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k úplnému majetkovému vyrovnaniu sa členom, ktorý podal výpoveď.

VI.

Práva a povinnosti členov

1. Každý z členov združenia je povinný napomáhať podľa svojich možností činnosti združenia.

2. Jednotliví členovia združenia majú právo kontrolovať činnosť združenia a podieľať sa rovnakým dielom na výsledkoch jeho práce.

VII.

Orgány združenia

1. O všetkých záležitostiach združenia rozhoduje [        ] členný výbor združenia. Každý člen vymenuje do výboru dvoch zástupcov, ktorých môže kedykoľvek odvolať. Výbor volí zo svojho stredu predsedu združenia na 1 rok. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré musia združenia riešiť.

Výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Každý z členov výboru má pri hlasovaní 1 hlas; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

2. Predseda koná v mene združenia. Podpisovanie za združenie sa deje tak, že k názvu združenia pripojí svoj ​​podpis predseda.

VIII.

Zrušenie spoločnosti

1. Združenie sa ruší:

a) dohodou,

b) vložením majetku združenia do obchodnej spoločnosti, ktorá by prevádzkovala [        ].

2. Združenie zaniká výmazom z registrácie.

3. Neprejde ak majetok združenia na právneho nástupcu, vykoná sa jeho likvidácia. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov podľa výšky ich vkladov.

IX.

Zmeny a doplnky týchto stanov možno vykonať so súhlasom všetkých členov združenia.

V [        ] dňa [        ]

… …………………………… Podpis           … ………….. ………………. podpis

[        ]                                                      [        ]

konatelia                                              konatelia

Záujmové združenie právnických osôb podľa nového občianskeho zákonníka podliehajú zmenám:
– Doteraz existujúce záujmové združenia právnických osôb sa budú aj naďalej riadiť existujúcimi predpismi; nový OZ právnu úpravu záujmových združení právnických osôb neobsahuje, nová záujmové združenia právnických osôb už založiť nepôjde; – Záujmové združenie právnických osôb má právo zmeniť svoju právnu formu na spolok.