Vzor stanov združenia

STANOVY ZDRUŽENIA „[        ]“

(zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Združenie [        ] (ďalej len združenie) zakladajú jeho členovia podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov, a je právnickou osobou.

Čl. II.

Názov združenia

Názov združenia je: [        ]

Čl. III.

sídlo združenia

Sídlom združenia je: [        ], [        ], PSČ: [        ]

Čl. IV.

členovia združenia

Zakladajúcimi členmi združenia sú:

[        ], r.č .: [        ]

bytom [        ], obec [        ] [        ], r.č .: [        ],

bytom [        ], obec [        ] [        ], r.č .: [        ],

bytom [        ], obec [        ],

Čl. V.

Založenie a vznik združenia

Združenie je založené dňom uzavretia zmluvy o založení združenia a podpisu týchto stanov.

Bol ustanovený trojčlenný prípravný výbor, ktorý tvoria všetci členovia združenia a ktorý bude až do vytvorenia orgánov združenia konať v jeho mene.

Združenie vzniká dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na základe návrhu prípravného výboru.

Čl. VI.

Cieľ činnosti

Cieľom činnosti zakladaného združenia je realizácia združovacieho práva občanov na organizovanie a výkon ich záujmovej činnosti v oblasti športu a so športom súvisiacich aktivít a v súvislosti s tým k vybudovanie športového centra pre spoločné prevádzkovanie tohto športu ako záujmovej činnosti a pre ostatné športové a spoločenské vyžitie členov združenia .

Čl. VII.

Orgány združenia

Orgány združenia sú: valné zhromaždenie členov združenia konatelia združenia.

Orgány združenia sú volené ustanovujúce valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v lehote 30 dní odo dňa registrácie združenia. Ustanovujúce valné zhromaždenie schvaľuje stanovy združenia.

Čl. VIII.

Valné zhromaždenie členov združenia

1. Najvyššia orgánom združenia je valné zhromaždenie, ktorú tvoria všetci členovia združenia.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

– Schvaľovanie stanov združenia, ich zmien či doplnkov

– Vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov združenia

– Schvaľovanie plánu a finančného rozpočtu združenia

– Schvaľovanie a kontrola čerpania finančných prostriedkov zo získanej dotácie na jednotlivé fázy výstavby športového centra

– Schvaľovanie ročného vyúčtovania a ročnej účtovnej závierky združenia

– Rozhodovanie o prevodoch vlastníctva združenia, poskytovanie a prijímanie pôžičiek a ďalších úkonoch, ak ide o sumy presahujúce      [        ], – EUR

– Rozhodnutie o prijatí nového člena združenia

– Rozhodnutie o vylúčení člena združenia

– Rozhodnutie o rozpustení združenia alebo o jeho zlúčení s iným združením

– Rozhodovanie o ďalších otázkach združenia, ak si valné zhromaždenie vyhradí rozhodovanie o nich alebo zverujú ak je stanovy do pôsobnosti valného zhromaždenia

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci členovia združenia. Pre prijatie rozhodnutia je vždy potrebný súhlas všetkých členov združenia.

4. Valné zhromaždenie zvoláva ktorýkoľvek z konateľov združenia najmenej raz za rok. Ak tak neurobí, je oprávnený ju zvolať každý člen združenia. Termín, miesto konania a program valného zhromaždenia treba oznámiť písomnou pozvánkou najmenej 15 dní vopred.

5. O konaní valného zhromaždenia sa vyhotoví písomný zápis, ktorý obsahuje priebeh valného zhromaždenia, výsledky hlasovania a prijaté aj neprijaté rozhodnutie. Zápisy o valných zhromaždeniach sa uschovávajú po celú dobu trvania združenia.

Čl. IX.

Konatelia združenia

1. Štatutárnym orgánom združenia sú traja konatelia, ktorí konajú v mene združenia, a to každý z nich samostatne. Podpisovanie za združenie sa deje tak, že k názvu združenia pripojí svoj ​​podpis jeden z konateľov združenia.

2. Obmedziť oprávnenie štatutárneho zástupcu možno len rozhodnutím valného zhromaždenia alebo stanovami, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám.

3. Konateľ je oprávnený a povinný najmä:

– Rozhodovať o všetkých otázkach bežnej činnosti združenia, okrem tých, ktoré sú týmito stanovami alebo jej rozhodnutím vyhradené valnému zhromaždeniu

– Zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva

– Zabezpečovať a kontrolovať účelné a hospodárne čerpanie a vynakladanie finačných prostriedkov

– Zvolávať valné zhromaždenie združenia

– Podávať valnému zhromaždeniu správy o všetkých záležitostiach združenia

– Zabezpečiť vyhotovenie a uloženie zápisu o konaní valného zhromaždenia

4. Počet konateľov stanovuje, volí ich a odvoláva valné zhromaždenie členov združenia.

5. Prvými konateľmi sa stávajú členovia prípravného výboru.

Čl. X.

Práva a povinnosti členov združenia

1. Na činnosti združenia sa podieľajú všetci jeho členovia rovným dielom, ak sa nedohodnú alebo ak neustanovuje valné zhromaždenie inak.

2. Členovia združenia sú povinní sa podieľať na činnosti združenia, najmä na zabezpečovaní a kontrole účelného a hospodárneho čerpania a vynakladania finačných prostriedkov zo získanej dotácie.

3. Členovia združenia sú oprávnení podávať návrhy a podieľať sa na všetkých rozhodnutiach súvisiacich s riešením záležitostí združenia, a zabezpečovať a kontrolovať hospodárenie združenia, vyžadovať si zápisnice z valných zhromaždení vrátane príloh k nahliadnutiu.

Čl. XI.

Zásady hospodárenia

Predpokladaným zdrojom príjmov združenia bude štátne dotácie, prípadne aj príspevky členov, dary a podobne.

Združenie hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami získanými zo štátnej dotácie na základe celkového plánu a rozpočtu schváleného valným zhromaždením združenia.

Do 5 dní od registrácie zriadi združenia bežný účet združenia, na ktorý bude príslušná dotácia poskytnutá az ktorého budú postupne čerpané finančné prostriedky podľa vopred stanoveného plánu a rozpočtu výstavby športového areálu.

Valné zhromaždenie je oprávnené povoliť mimoriadne použitia finančných prostriedkov odchylne od stanoveného plánu a rozpočtu do výšky, ktorú stanoví.

Čl. XII.

Zánik členstva v združení

Členstvo v združení zaniká vystúpením člena zo združenia alebo jeho vylúčením valným zhromaždením združenia.

Člen združenia môže zo združenia vystúpiť. K zániku členstva dochádza uplynutím jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede konateľom združenia.

Vylúčiť člena zo združenia môže valné zhromaždenie združenia iba pre neplnenie podstatných členských povinností po predchádzajúcom písomnom upozornení na túto možnosť a márnom uplynutí primeranej lehoty na odstránenie nedostatkov.

Čl. XIII.

Zánik združenia

Združenie zaniká:

– Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

– Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti stanovami výslovne neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[        ]

Občianske združenia sa považujú za spolky v zmysle nového občianskeho zákonníka, tzn. že sa „nepreregistrovávajú“, nie je dotknutá ich právna kontinuita, je zachovaná ich história a majú rovnaké identifikačné číslo (§ 3045 ods. 1 NOZ).

Práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia.

V stanovách združenia musí byť uvedené: a) názov združenia, b) sídlo združenia, c) cieľ činnosti združenia, d) orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, e) ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene, f) zásady hospodárenia.

Názov združenia sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.