Vzor štatútu nadácie

ŠTATÚT NADÁCIE

(§ 4 zákona ć. 227/1997 Zb.) § 314 89/2012 Zb. Zákon občiansky zákonník

[        ] r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], okr. [        ] [        ], r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], [        ], okr. [        ] [        ], r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], okr. [        ]

(ďalej len zriaďovatelia)

zriadili nadačná listinou zo dňa [        ] na účely [        ] a na účely [        ] „[        ]“.

Dňom [        ] bola táto nadácia zapísaná do nadačného registra.

K úprave právnych pomerov nadácie vydáva jej správna rada podľa § 4 zák. ć. 227/1997 Zb. § 314 89/2012 Zb. Zákon Občiansky zákonník tento

štatút

Časť I.

Úvodné ustanovenie

Čl. 1

Názov nadácie

„[        ]“

Čl. 2

Sídlo nadácie

Sídlom nadácie je [        ], [        ], PSČ: [        ].

Čl. 3

Právne pomery nadácie

Nadácia je právnickou osobou; jej právne pomery sa riadia zákonom ć. 227/1997 Zb., o nadáciách, nadačných fondoch ao zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, nadačná listinou a štatútom.

Čl. 4

Územná pôsobnosť nadácie

Nadácia vyvíja svoju činnosť na území okresu [        ]. Ak je to potrebné na plnenie jej úloh, môže nadácia realizovať svoje zámery aj mimo uvedený okres.

Čl. 5

Cieľ nadácie

Nadácie je zriadená za účelom [        ] (ďalej len) a [        ].

Čl. 6

Činnosť nadácie

Na dosiahnutie tohto cieľa bude nadácia najmä:

a) sústreďovať finančné prostriedky na účte nadácie,

b) organizovať a finančne zabezpečovať [        ],

c) rozvíjať vzájomnú spoluprácu [        ],

d) podieľať sa na činnosti Združenia [        ] aj na jeho medzinárodnej aktivite.

Čl. 7

Aktivisti nadácie

1. Zbor aktivistov nadácie tvoria plnoletí občania, najmä [        ], ktorí sa zaviažu spolupracovať s nadáciou pri jej činnosti smerujúce k realizácii cieľa nadácie, vysloví súhlas s jej štatútom a zaviažu sa platiť príspevok na činnosť nadácie najmenej vo výške [        ], – EUR ročne .

2. O prijatí do zboru aktivistov rozhoduje správna rada a jej poverený člen vedie zoznam aktivistov.

Časť II.

Majetok nadácie

Čl. 8

Zdroje nadácie

Prostriedky pre realizáciu svojho cieľa a zabezpečenie svojej činnosti, ako sú uvedené zhora, bude nadácia získavať najmä z nasledujúcich zdrojov:

a) príspevky aktivistov nadácie a zriaďovateľov, ktorí platia rovnaký príspevok ako aktivisti, ak správna rada nerozhodne inak,

b) dary právnických a fyzických osôb venované nadácii,

c) príjmy plynúce z hospodárenia s majetkom nadácie.

Čl. 9

Používanie prostriedkov nadácie

Prostriedkov nadácie možno použiť iba k realizácii cieľa nadácie uvedeného v čl. 5, a to najmä na:

a) príspevky a finančné zabezpečenie činnosti uvedené v čl. 6,

b) odmeny, ktoré sa poskytujú za prácu pre nadáciu vykonanú na základe objednávky alebo s predchádzajúcim súhlasom správnej rady nadácie; odmena sa vypláca vo výške [        ], – EUR za hodinu,

c) náhrady cestovných výdavkov tých, ktorí podľa predchádzajúceho odseku vykonávajú prácu pre nadáciu, a to podľa platných predpisov na základe vyúčtovania predloženého správnej rade nadácie.

Príspevky možno poskytovať [        ] registrovaným v [        ] v [        ] podľa pravidiel stanovených pre každý kalendárny rok správna rada.

Z prostriedkov nadácie možno podľa rozhodnutia správnej rady prispievať na [        ] poskytovanú na odporúčanie [        ], vrátane nákupov [        ] a pomôcok [        ], ktoré nie sú hradené zo [        ] a príspevkov na [        ].

Časť III.

Orgány nadácie

Čl. 10

Správna rada

1. Správna rada spravuje majetok nadácie, riadi činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie a je štatutárnym orgánom nadácie.

2. Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí:

a) vydať štatút a rozhodovať o jeho zmenách,

b) schvaľovať rozpočet a jeho zmeny,

c) schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročná správa“),

d) rozhodovať o zlúčení,

e) voliť nových členov správnej rady a dozornej rady, ak nestanoví nadačná listina inak; rozhodovať o odvolaní člena správnej rady, člena dozornej rady, ak prestane spĺňať podmienky členstva alebo funkcie,

f) stanoviť výšku odmeny za výkon funkcie člena správnej rady, dozornej rady,

g) rozhodovať o zvýšení nadačného imania.

3. Správna rada nadácie má sedem členov. Prvý správnu radu nadácie tvoria jej zriaďovatelia.

4. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné.

5. Opätovné zvolenie za člena správnej rady je možné.

6. Ak zanikne členovi správnej rady členstvo v správnej rade pred uplynutím funkčného obdobia, zvolí správna rada na uvoľnené miesto nového člena; jeho funkčné obdobie sa skončí dňom, ku ktorému by sa skončilo funkčné obdobie člena, ktorého členstvo v správnej rade zaniklo.

7. Členovia správnej rady volia zo svojho stredu predsedu, ktorý zvoláva a riadi rokovania rady.

8. Na rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas väčšiny jej členov. Pri rozhodovaní je hlasovacie právo členov správnej rady rovné. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

9. Členstvo v správnej rade zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) úmrtím,

c) odvolaním, ak prestane člen spĺňať podmienky pre členstvo alebo ak porušil závažným spôsobom alebo opakovane zákon ć. 227/1997 Zb. nadačnú listinu alebo tento štatút, alebo aj z iných dôvodov, pokiaľ sú uvedené v nadačnej listine,

d) odstúpením.

Čl. 11

Konanie v mene nadácie

Menom nadácie konajú spoločne dvaja členovia správnej rady.

Podpisovanie za nadáciu sa deje tak, že k názvu nadácia pripojí svoje podpisy dvaja členovia správnej rady.

Čl. 12

Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom nadácie.

2. Dozorná rada najmä:

a) kontroluje plnenie podmienok stanovených pre poskytovanie nadačných príspevkov a správnosť účtovníctva vedeného nadácií,

b) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu,

c) dohliada na to, či nadácia vyvíja činnosť v súlade s právnymi predpismi, nadačnou listinou a štatútom nadácie,

d) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,

e) najmenej jedenkrát ročne podáva správu správnej rade o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.

3. Dozorná rada je v súvislosti s výkonom svojej kontrolnej činnosti oprávnená najmä:

a) nahliadať do účtovných kníh a iných dokladov týkajúcich sa nadácie,

b) zvolať mimoriadne rokovanie správnej rady, ak si to vyžadujú záujmy nadácie, pokiaľ tak neurobí predseda správnej rady.

4. Členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady a musí sa im udeliť slovo, ak o to požiadajú.

5. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou člena správnej rady alebo osoby, ktorá je oprávnená konať ako zástupca nadácie.

Čl. 13

Výročná správa a účtovníctvo

Nadácia spracováva výročnú správu za každý kalendárny rok vždy do [        ] nasledujúceho kalendárneho roka.

Výročná správa musí obsahovať údaje uvedené v § 25 ods. 2 zákona ć. 227/1997 Zb.

Nadácia vedie účtovníctvo podľa § 24 zákona ć. 227/1997 Zb.

Časť IV.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Čl. 14

Zmena štatútu

O zmenách tohto štatútu rozhoduje správna rada, a to trojpätinovou väčšinou všetkých hlasov.

Čl. 15

Zrušenie a zánik nadácie

Nadácie sa ruší:

a) dosiahnutím účelu, na ktorý bola zriadená, dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o dosiahnutie účelu nadácie,

b) rozhodnutím správnej rady o zlúčení s inou nadáciou alebo nadačným fondom, dňom uvedeným v zmluve o zlúčení,

c) rozhodnutím súdu o zrušení nadácie dňom uvedeným v tomto rozhodnutí, inak dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Likvidácia nadácie prebieha podľa § 9 zákona ć. 227/1997 Zb.

V [        ] dňa [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . podpis                              . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[        ]                                                                                     [        ]

. . . . . . . . . … . . . . . .podpis                              . . . . . … . . . . . . . podpis

[        ]                                                                                     [        ]

……………………………podpis                             …………………………………podpis

[        ]                                                                                     [        ]

Štatút nadácie alebo nadačného fondu vydá do tridsiatich dní odo dňa vzniku nadácie alebo nadačného fondu a jeho zmenách rozhoduje správna rada. Ak neustanovuje tento zákon inak (§ 22 ods. 2), musí byť štatút nadácie alebo nadačného fondu v súlade s nadačnou listinou.

Nadácia alebo nadačný fond sú povinné na požiadanie sprístupniť štatút; každý je oprávnený do nějnahlédnout a robiť si výpisy alebo odpisy.

  § 314

  štatút nadácie

  (1) Štatút nadácie upraví aspoň

  a) spôsob rokovania orgánov nadácie a

  b) podmienky pre poskytovanie nadačných príspevkov, prípadne tiež okruh osôb, ktorým je možné poskytovať.

  (2) Ak nevydá zakladateľ štatút nadácie spoločne s nadačnou listinou, vydá ho po predchádzajúcom súhlase dozornej rady správna rada do jedného mesiaca odo dňa vzniku nadácie. Nevylúči ak to nadačná listina, rozhoduje o zmenách štatútu po predchádzajúcom súhlase dozornej rady správna rada.

(3) Nadácia štatút uverejní uložením do zbierky listín. Každý môže vo verejnom registri do štatútu nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo kópie. Rovnaké právo možno uplatniť aj v sídle nadácie.