UPLATNENIE PRÁVA NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z NÁJOMNÉHO

Nájomca má právo na primeranú zľavu z nájomného jednak v prípade, keď existuje v byte alebo v dome závada, ktorá podstatne alebo po dlhší čas zhoršuje ich užívanie a ak prenajímateľ i napriek nájomcove upozornenie túto vadu neodstráni.

Podmienkou uplatnenia zľavy z nájomného je teda existencia prechodné, tj. Odstrániteľné závady, na ktorú musí byť prenajímateľ upozornený a na ktorú nereagoval.

Nárok na zľavu môže nájomca uplatniť iba v prípade, že závadu už sám neodstránil, v takom prípade by mu patrilo právo na náhradu účelne vynaložených nákladov.

Treba si ešte pripomenúť, že nájomca bytu má povinnosť, ak nie je dohodnuté inak, hradiť sám drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou, na tieto sa teda nárok na uplatnenie zľavy z nájomného nevzťahuje.

Nájomca má ďalej právo na primeranú zľavu z nájomného aj vtedy, ak sa neposkytovali plnenia spojené s užívaním bytu alebo sa poskytovali vadne, a ak sa v dôsledku toho užívanie bytu zhoršilo.

V tomto prípade, nie je pre uplatnenie nároku nutné predchádzajúce upozornenie prenajímateľa a nie je ani rozhodujúce, či prenajímateľ tento nedostatok zavinil.

Uplatnenie nároku na zľavu z nájomného nevylučuje súčasné uplatnenie nároku na zľavu z úhrady na tieto plnenia.

Rovnaké právo má nájomca aj v prípade, ak sa stavebnými úpravami v dome sa podstatne alebo po dlhší čas zhoršia podmienky užívania bytu alebo domu.

Ani tu sa nevyžaduje predchádzajúce upozornenie prenajímateľa a nerozhoduje ani existencia protiprávneho úkonu prenajímateľa alebo jeho zavinenia.

Konečne, nájomca má právo na primeranú zľavu z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, pokiaľ ich prenajímateľ riadne a včas neposkytuje.

Ani v tomto prípade sa nevyžaduje predchádzajúce oznámenie prenajímateľa, ale rozhodujúce skutočnosťou je chybné alebo oneskorené poskytovanie služieb.

O zľavu z úhrady z dôvodu nedostatočnej dodávky tepla a teplej vody je možné žiadať, ak sú nedostatky priamym dôsledkom porúch vo vykurovacom systéme samom alebo vo vlastnej prevádzke ústredného alebo diaľkového vykurovania.

Zľavu z nájomného možno potom žiadať, ak sú nedostatky spôsobené inými závadami napr. Nedostatočnou tepelnou izoláciou vykurovaných miestností.

Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že právo na zľavu z nájomného alebo z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu treba uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu.

Právo zanikne, ak nebolo uplatnené do šiestich mesiacov od odstránenia závad.