Vzor uznania záväzku k náhrade škody

UZNANIE ZÁVÄZKU NA NÁHRADU ŠKODY

(§ 185 Zákonník práce)

Meno a adresa firmy [   ]

Vec:
Uznanie záväzku na náhradu škody

Ja, [   ] pracujem u Vašej spoločnosti [   ] na pracovnej pozícii Skladník podľa pracovnej zmluvy podpísanej dňa [   ]. V rovnaký deň som prevzal tiež hmotnú zodpovednosť na základe dohôd.

Pri inventúre vykonanej dňa [   ] bolo za obdobie od [   ] do [   ] zistené manko v celkovej hodnote [   ] EUR (slovom [   ] Eur). Pri inventúre som bol osobne prítomný a vyčíslenie deficitu je správne.

Som si vedomý svojej zodpovednosti za škodu na hodnotách zverených na vyúčtovanie podľa dohody o hmotnej zodpovednosti.

Uznávam preto finančnú čiastku v hodnote [   ] EUR za svoj ​​dlh a zaväzujem sa túto čiastku uhradiť v troch mesačných splátkach po [   ] EUR od [   ], pričom každú splátku zaplatím vždy najneskôr do [   ] dňa v mesiaci.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ……………