Vzor vlastnoručného závetu (singulárna sukcesia)

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (SINGULÁRNA SUKCESIA)

(§ 476 a nasl. Obč. Zák.)

Ja podpísaný [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti po zrelom uvážení tento závet:

Dedičkou svojho domu v [ ], [ ], čp. [ ], Postaveného na zastavanej ploche č. Parc. [ ], Zastavanej plochy č. Parc. [ ] A záhrady č. Parc. [ ], Všetko zapísané na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] Pre katastrálne územie [ ], ustanovujem svoju neter [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ].

Ostatné svoj ​​majetok ponechávam zákonnej postupnosti.

V [ ] dňa [ ]

……………………. Podpis

[ ]

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

To neplatí pre poručiteľa, ktorý nemôže čítať alebo písať, u ktorého sú požiadavky kladené na formu závetu náročnejšie. Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony.

Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

Ako svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke. Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice.

To isté sa týka osôb nevidomých, ktoré nemôžu čítať, a osôb nemých, ktoré nemôžu písať.

Týmto závetom sa vyhotovuje len o určitej majetkovej položke, ktorú poručiteľ vlastní, nie teda o všetkom majetku. Tiež tu platí, že v stanovenej miere nemôžu pozabudnutí potomkovia poručiteľa.

K singulárnej sukcesii dochádza na základe závetu, ktorý sa týka jednotlivých majetkových položiek patriacich do dedičstva.