Vzor vlastnoručného závetu

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (STANOVENIE NÁHRADNÉHO DEDIČA)

(§ 476 a nasl. Obč. Zák.)

Závet

Ja dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti po zrelom uvážení tento závet:

Dedičom celého svojho majetku ustanovujem svojho brata [ ], rodné číslo [ ], bydlisko [ ].

Ak by sa vyššie spomínaný dedič mojej smrti nedožil alebo by z iného dôvodu nebolo možné, aby nadobudol dedičstvo, ustanovujem náhradným dedičom svojho ustanovujem [ ], rodné číslo [ ], bydlisko [ ].

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Pozri poznámku na vzor týkajúcim sa vlastnoručný závet aj závetu nenapísané vlastnou rukou poručiteľa.