Vzor vlastnoručného závetu (univerzálna sukcesia – jeden dedič)

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (UNIVERZÁLNA SUKCESIA – JEDEN DEDIČ)

(§ 476 a nasl. Obč. Zák.)

Závet

Ja podpísaný [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet:

Dediča celého svojho majetku ustanovujem svojho brata [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ].

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Poručiteľ môže závet napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti dvoch svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

Vystavenie závetu notárskou zápisnicou u ktoréhokoľvek notára zaručuje, že notár odborne posúdi konkrétny prípad a odporučí takú formuláciu, ktorá je v konkrétnej veci právne najvýhodnejšia. Notár tiež zabezpečí využitie závetu v dedičskom konaní.

Vlastnoručný závet musí byť celá napísaná, datovaná a podpísaná vlastnou rukou poručiteľa, inak je neplatná. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatná.

Závet nemôže v určitej miere opomenúť potomkov poručiteľa [viď podrobnejšie poznámku vzoru vlastnoručný závet (univerzálna sukcesia – viac dedičov)].

Pre univerzálnu sukcesiu (prechodu majetku dedením) dochádza na základe závetu, ktorá sa týka majetku patriaceho do dedičstva jeho celku alebo jeho ideálneho podielu.

V takomto závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely. Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.