Vzor vlastnoručného závetu (univerzálna sukcesia viac dedičov)

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (UNIVERZÁLNA SUKCESIA – VIAC DEDIČOV)

(§ 476 a nasl. Obč. Zák.)

Závetvzor

Ja podpísaný [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti bez akéhokoľvek nátlaku a po zrelom uvážení túto závet:

Dedičov svojho majetku ustanovujem svojho brata [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], a svoju neter [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ]. Každému z uvedených dedičov odkazujem jednu polovicu svojho majetku.

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Závet, ktorú poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

To neplatí pre poručiteľa, ktorý nemôže čítať alebo písať, u ktorého sú požiadavky kladené na formu závetu náročnejšie. Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony.

Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

Ako svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke.

Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice. To isté sa týka osôb nevidomých, ktoré nemôžu čítať, a osôb nemých, ktoré nemôžu písať.

Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Ak má poručiteľ deti, musí vziať do úvahy, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich zákonný dedičský podiel, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí polovica ich dedičského podielu zo zákona.

Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Jedná sa o neplatnosť relatívnu, to znamená, že je závislá na tom, či sa jej závetom opomenutia potomkovia v dedičskom konaní dovolajú.