Vzor Vyhlásenia ručiteľa

VYHLÁSENIE RUČITEĽA  

(§ 546 Občiansky zákonník)

[ ], Rodné číslo [ ], trvale bytom [ ] má podľa zmluvy o pôžičke zo dňa [ ] pohľadávku na zaplatenie finančnej čiastky v hodnote [ ] EUR (slovom [ ] Eur ) proti [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ]. Termín splatenia pohľadávky je do [ ].

Ja, dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ], týmto vyhlasujem, že vyššie spomínanú pohľadávku splatím, ak dlžník [ ] nezaplatí veriteľom [ ] finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR do [ ].

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Vyhlásenie ručiteľa musí mať písomnú formu a podpis úradne overený, v opačnom prípade je toto vyhlásenie neplatné.

Ručiteľov môže byť aj viac, pričom každý z nich ručí do vyššie popísané vo vyhlásení ručiteľa.