Vzor vyjadrenia žalovaného k žalobe o náhradu škody

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAMIETAJÚCEHO EXISTENCIU OKOLNOSTÍ JEHO ZODPOVEDNOSŤ VYLUČUJÚCICH

(§ 374 obch. Zák.)

Mestskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Vyjadrenia žalovaného k žalobe [   ] a.s., so sídlom [   ],
z [   ]
o náhradu škody vo výške [   ], – EUR.

1.

Je pravdou, že sme sa žalobcom uzavreli dňa [   ] kúpnu zmluvu o dodávke 3 kusov elektronických riadiacich systémov SK 8 v [   ]. V [   ] vypukla v našom kraji chrípková epidémia nebývalého rozsahu, ktorá postihla aj našich pracovníkov.

Chorobnosť predstavovala v [   ] v priemere 45% a v polovici apríla dokonca 63% počtu pracovníkov. Situáciu nebolo možné riešiť inak, než odstávkami výroby, okrem iného aj na pracovisku kompletujícím elektronické systémy SK 8, pretože bolo k dispozícii len 15% pracovníkov tejto prevádzky.

Dôkaz: výkazy chorobnosti za mesiac [   ] a [   ]

vyjadrenie závodnej lekárky k chrípkovej epidémii z [   ]

výkazy o odstávke prevádzok z [   ] a [   ]

2.

Vzhľadom na uvedenú situáciu sa domnievame, že sú splnené v danom prípade podmienky pre existenciu okolností vylučujúcich našu zodpovednosť za škodu vzniknutú žalobcovi.

Navrhujeme preto, aby bola žaloba v plnom rozsahu zamietnutá.

V [   ] dňa [   ]

……………………. Podpis

[   ] A.s.
[   ] člen predsedníctva

(§ 374) Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predpovedala.

Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.