Vzor vyjadrenia žalovaného k žalobe o náhradu škody

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAMIETAJÚCEHO NEPREDVÍDATEĽNOSŤ ŠKODY

(§ 379 obch. Zák.)

Mestskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Vyjadrenia žalovaného k žalobe [   ], as, so sídlom [   ],
[   ], z [   ],
o náhradu škody vo výške [   ], – EUR.

1.

Je pravdou, že sme so žalobcom uzavreli dňa [   ] kúpnu zmluvu o dodávke 3 kusov elektronických riadiacich systémov SK 8 v [   ]. Žalobca nás ale nezoznámil so skutočnosťou, že následkom porušenia povinnosti voči jeho zmluvnému partnerovi je jeho povinnosť na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške [   ], – EUR.

Aj keď nám bolo známe, že žalobca predáva naše výrobky ako súčasť svojich výrobkov, také následky eventuálneho omeškania na našej strane sme predvídať nemohli.

S prihliadnutím na ustanovenie § 379 obch. zák. nie sme podľa nášho názoru povinní k náhrade škody, ktorá prevyšuje škodu, ktorú sme v danom prípade v čase vzniku záväzkového vzťahu, ako možný dôsledok porušenia našej povinnosti predvídali, resp. predvídať mohli.

Ďalej namietajú, že žalobca si s kupujúcim svojich výrobkov dojednal zmluvnú pokutu v neprimeranej výške. Podľa nášho názoru mal žalobca z tohto dôvodu požiadať súd o zníženie pokuty, a to aj s prihliadnutím na to, že podľa nášho zistenia jeho zmluvnému partnerovi v súvislosti s nesplnením záväzku žalobcu škoda nevznikla.

Domnievame sa ďalej, že nárok žalobcu na náhradu ušlého zisku nie je v žalobe dostatočne zdôvodnený. Požadovali sme z tohto dôvodu na žalobcovi podrobné vyčíslenie a odôvodnenie rozdielu kúpnych cien, žalobca nám potrebné podklady na posúdenie veci neposkytol.

Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že žalobca v žalobe bližšie nerozviedol, na akom základe požaduje úrok z omeškania vo výške [   ]% zo žalovanej sumy.

2.

Vzhľadom k uvádzaným skutočnostiam navrhujeme zamietnutie žaloby v celom rozsahu, a to najmä s odvolaním sa na ustanovenie § 379 obch. zák.

V [   ] dňa [   ]

…………………. podpis

[   ] A.s.

[   ], Člen predstavenstva

§ 379 obch. zák. stanovuje okrem iného výnimku zo zásady, že sa nahradí škoda v celom rozsahu, pretože škoda nepredvídateľná sa nenahrádza.

Posudzovanie predvídateľnosti škody v tom-ktorom prípade bude vychádzať jednak zo situácie škodcu alebo všeobecného pohľadu na to, čo v danej situácii mohol podnikateľ predvídať všeobecne. Ak neustanovuje tento zákon inak, nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk.

Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú v čase vzniku záväzkového vzťahu povinná strana ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.