Vzor vyjadrenia žalovaného k žalobe o náhradu škody

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAPÁDAJÚCEHO NEDOSTATOK SÚČINNOSTI POŠKODENEJ STRANY

(§ 376 obch. Zák.)

Mestskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Vyjadrenia žalovaného k žalobe [   ], a.s., so sídlom [   ],
[   ], z [   ],
o náhradu škody vo výške [   ], – EUR.

1.

Je pravdou, že sme sa žalobcom uzavreli dňa [   ] kúpnu zmluvu o dodávke 3 kusov elektronických riadiacich systémov SK 8 v [   ]. V tejto zmluve sa žalobca zaviazal, že nám do [   ] poskytne dokumentáciu potrebnú na splnenie špeciálnych požiadaviek jeho zmluvného partnera, týkajúcich sa riadiacich systémov.

Potrebnú dokumentáciu nám žalobca zaslal po urgencii dňa [   ], o čom svedčí kniha došlej doporučenej pošty a prezentačná pečiatka na predmetnej listine. Z obsahu uzatvorenej zmluvy bolo pritom zrejmé, že požiadavky na špeciálnu úpravu našich výrobkov je nám treba poskytnúť s predstihom minimálne mesiac pred dodaním.

2.

Z uvedenej skutočnosti je zrejmé, že žalobca nemá nárok na náhradu škody, pretože nesplnenie našej povinnosti bolo spôsobené len nedostatkom jeho súčinnosti, ku ktorej bol povinný podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Navrhujeme preto, aby bola žaloba v plnom rozsahu zamietnutá.

V [   ] dňa [   ]

…………………… Podpis

[   ] A.s.
[   ], Člen predstavenstva

§ 376 obch. zák. je kogentným ustanovením, dohodou sa teda od neho nemožno odchýliť. Uvedené skutočnosti preukazuje poškodený.

Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.