Vzor vyjadrenia žalovaného k žalobe o náhradu škody

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY PRI NÁHRADNEJ KÚPE

(§ 469 obch. Zák.)

krajskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Vyjadrenia žalovaného k žalobe [   ], spol. s r.o.,
o náhradu škody [   ], – EUR z [   ]

1.

Je pravdou, že sme so žalobcom uzavreli dňa [   ] kúpnu zmluvu o dodávke pneumatického náradia. Rovnako je pravdou, že účel zmluvy vo vzťahu ku kupujúcemu bol z obsahu zmluvy zrejmý.

Z tohto dôvodu sme tiež žalobcovi bezodkladne dňa [   ] tlmočili správu nášho zahraničného obchodného partnera, ktorý nám oznámil, že požadované výrobky je pre poruchu strojového parku schopný dodať až v [   ].

Tvrdia ale, že žalobca neodstúpil od zmluvy podľa ustanovenia § 345 ods. 1 obch. zák. bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy z našej strany dozvedel.

Od doručenia nášho prípisu pre žalobcu z [   ] do [   ], kedy nám bolo odstúpenie od zmluvy zo strany žalobcu doručené, uplynula lehota nepomerne dlhšia, než je v citovanom ustanovení obchodného zákonníka stanovená lehota bez zbytočného odkladu.

Žalobca teda nevyužil včas svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia § 345 ods. 1 obch. zák. a mal preto podľa ustanovenia § 345 ods. 3 obch. zák. právo odstúpiť od zmluvy len spôsobom ustanoveným pre nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, teda mal nám poskytnúť dodatočnú primeranú lehotu na dodanie dohodnutých výrobkov.

Vzhľadom na ustanovenie § 350 ods. 1 obch. zák. sa domnievame, že účinky odstúpenia od zmluvy zo strany žalobcu môžu nastať až po márnom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorá nám mala byť poskytnutá žalobcom pre splnenie nášho záväzku.

Dôkaz: kúpna zmluva z [   ]

prípis pre žalobcu z [   ]

odstúpenie od zmluvy z [   ] (pripojené žalobcom k žalobe)

2.

Vzhľadom na ťažkosti nášho zahraničného partnera, ktorého výrobky máme podľa kúpnej zmluvy žalobcovi dodať, považujeme za primeranú dodatočnú lehotu pre plnenie [   ]. Každé iné stanovenie dodatočnej lehoty by podľa nášho názoru za primerané nemohlo považovať.

Z uvedeného vyplýva, že kúpna zmluva uzavretá medzi nami a žalobcom dňa [   ] existuje a ak žalobca nakúpil iné výrobky u iného podnikateľa, je to jeho súkromnou záležitosťou.

Z uvádzaných dôvodov preto navrhujeme, aby bola žaloba v celom rozsahu zamietnutá, pretože náhrada škody v súvislosti s náhradnou kúpou žalobcu je v danom prípade pojmovo vylúčená.

V [   ] dňa [   ]

……………………… Podpis

[   ] A.s. [   ] – Člen predstavenstva

§ 469 ObZ.

Ak niektorá strana v súlade s týmto zákonom odstúpila od zmluvy a v primeranej dobe od odstúpenia primeraným spôsobom kupujúci uskutočnil náhradnú kúpu alebo predávajúci náhradný predaj tovaru, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahovalo, nárok na náhradu škody vzniknutej podľa tohto zákona zahŕňa rozdiel medzi kúpnou cenou , ktorá sa mala platiť na základe zmluvy, a cenou dohodnutou v náhradnom obchode.

Pri určení tohto rozdielu sa prihliadne na obsah zmluvy. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.