Vzor vyjadrenia žalovaného k žalobe o odstránenie vád

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O ODSTRÁNENIE VÁD DODANÍM CHÝBAJÚCEHO TOVARU

(§ 427 obch. Zák.)

Krajskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Vyjadrenia žalovaného k žalobe spol. s r.o. [   ],
[   ], [   ], z [   ]
o dodanie chýbajúceho tovaru

1.

Dňa [   ] sme obdržali žalobu, ktorou sa na nás žalobca domáha odstránenia vád dodávky hračiek z [   ], pretože v nej údajne chýbalo oproti údajom uvedeným v dodacom liste [   ] kusov mechanických medvedíkov a [   ] kusov mechanických kačičiek.

Pri balení tovaru pre žalobcu dňa [   ] kontrolovali počet kusov hračiek vkladaných do celkom [   ] kartónov naši dvaja pracovníci – [   ] a [   ], túto skutočnosť tiež potvrdili podpismi na dodacom liste. Podľa ich vyhlásenia z [   ], ktoré prikladáme, súhlasil počet hračiek uvedený na dodacom liste s počtom vložených kusov.

Upozorňujeme ďalej na skutočnosť, že vo vyhlásení nestrannej osoby [   ], ktorého fotokópiu sme od žalobcu obdržali, chýba údaj osvedčujúci, že táto osoba bola prítomná prehliadke tovaru od počiatku, tj. Ešte pred porušením lepiacich pások, obsiahnutých na kartónoch a obsahujúcich naše pečiatky.

Domnievame sa preto, že žalobca nemôže osvedčiť, že tovar skutočne v kartónoch chýbal, tj. Existenciu množstevnej vady.

Dôkaz: vyhlásenie [   ] a [   ] z [   ]

2.

Z dôvodov uvedených vyššie požadujeme, aby bola žaloba zamietnutá, pretože sa žalobcovi nepodarilo preukázať existenciu množstevnej vady dodávky hračiek.

V [   ] dňa v

… …………………. podpis

[   ] a.s.

[   ] člen predstavenstva

Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.

Ak je však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odosiela bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú povahu tovaru si ho prezrieť.

A v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do nového miesta určenia.

Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.