Vymáhanie pohľadávok

V prípade, že vám niekto dlhuje peniaze aj napriek tomu, že uplynula lehota splatnosti, určite viete, že by ste sa bez odkladu mali obrátiť na právnikov.

Otáľať sa s tým neoplatí, nakoľko čas hrá proti vám a každým dňom ste bližšie k uplynutiu premlčacej doby, kedy na dlhované peniaze už nemusíte mať po vznesení námietky premlčania právny nárok.

Po uplynutí doby, kedy vaša pohľadávka mala byť splatená ju možno vymáhať. To sa môže diať dvoma spôsobmi, a to súdnou a mimosúdnou cestou.

Pri mimosúdnom vymáhaní dlhu uzavriete so svojim právnikom mandátnu zmluvu, na základe ktorej ho poveríte, aby vyzval dlžníka na zaplatenie, prípadne s ním dohodol spôsob splatenia dlhu. Inými slovami prenesiete svoje bremeno zodpovednosti za tento dlh na právnika.

Po ukončení mimosúdneho procesu by vám mal právnik oznámiť, k akému výsledku sa dopracoval. Na tomto základe sa ďalej rozhodnete, či pristúpite k súdnemu vymáhaniu alebo bol už tento spôsob dostatočne efektívny.

Ak teda zlyhá mimosúdne vymáhanie pohľadávky, nastupuje vymáhanie súdnou cestou. Tu už ide o zabezpečenie exekučného titulu, na základe ktorého môže súdny exekútor pristúpiť k samotnej exekúcii dlžníkovho majetku a tým vrátiť veriteľovi to, na čo má nárok.

Preto si vždy dávajte pozor na to, aby ste všetky svoje pohľadávky mohli podložiť zmluvou. Nespoliehajte sa na ústnu dohodu, s touto pred súdom totiž uspejete len zriedkavo.