Mandátna zmluva – vzor 2024

Mandátne zmluvy sú vo všeobecnosti užitočným nástrojom pre podniky a jednotlivcov na zabezpečenie toho, aby si všetky strany zapojené do dojednania boli vedomé svojich príslušných práv a povinností. Čo musí obsahovať mandátna zmluva? Na čo zmluva slúži? Kedy mandátna zmluva zaniká?

Mandátne zmluvy jasne definujú úlohy a zodpovednosti každej strany, pomáhajú predchádzať nedorozumeniam, sporom a prípadným súdnym sporom.

Mandátna zmluva – právna povaha

Mandátna zmluva je právne upravená v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „obchodný zákonník“), v ustanoveniach § 566 až 576. Túto zmluvu možno kvalifikovať ako dohodu medzi mandatárom a mandátom. Mandatár má za úlohu obstarať určitú obchodnú záležitosť v mene mandáta.

Táto obchodná záležitosť môže predstavovať upravovanie poistných zmlúv alebo predaj podniku. Obchodná záležitosť sa rozumie každá činnosť, ktorá má obchodný charakter; vykonáva sa v súvislosti s činnosťou obchodnej spoločnosti.

Mandátna zmluva – využitie

Mandátna zmluva je typ zmluvy, ktorá stanovuje podmienky dojednania medzi dvoma stranami. Ide o právne záväzný dokument, ktorý načrtáva zodpovednosti a povinnosti každej strany v zmluvnom vzťahu. Účastníkmi mandátnej zmluvy môžu byť dvaja jednotlivci, dva podniky alebo kombinácia oboch.

Mandátne zmluvy sa často používajú na poskytnutie mechanizmu pre jednu stranu na delegovanie určitých úloh alebo zodpovedností na druhú. Spoločnosť môže napríklad uzavrieť mandátnu zmluvu s inou firmou na poskytovanie určitej služby alebo produktu.

Tento typ zmluvy načrtáva očakávania oboch strán a môže obsahovať doložky týkajúce sa platby a plnenia. V niektorých prípadoch môže mandátna zmluva obsahovať aj ustanovenie, ktoré umožňuje ktorejkoľvek zmluvnej strane vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu.

Mandátne zmluvy sú zvyčajne napísané jasným a stručným spôsobom, aby obe strany jasne rozumeli svojim príslušným úlohám a zodpovednostiam. V zmluve by mali byť uvedené aj prípadné sankcie za porušenie zmluvy, ako je vrátenie tovaru alebo služieb, zaplatenie náhrady škody alebo iné prostriedky nápravy.

Mandátna zmluva – popis

Pri uzatváraní mandátnej zmluvy je dôležité, aby si obe strany pred podpisom dôkladne preštudovali podmienky zmluvy. Obe strany by tiež mali vyhľadať právnu radu, ak si nie sú istí niektorým z podmienok alebo ak majú nejaké otázky alebo obavy. Ak tak neurobia, môže to mať za následok nákladné súdne spory alebo iné právne problémy.

V mandátnej zmluve sú uvedené povinnosti, ktoré musí splnomocnenec vykonávať, a povinnosti, ktoré voči nim mandant má. Zvyčajne sa v ňom uvádza aj to, na aký druh kompenzácie má zástupca nárok a ako vyriešiť prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť medzi oboma stranami.

V niektorých prípadoch môže mandátna zmluva ustanoviť aj povinnosť zástupcu vykonať určitú činnosť v súlade s podmienkami zmluvy. Mandátna zmluva je záväzná dohoda medzi dvoma stranami, ktorá sa musí dodržiavať, inak môže byť zástupca zodpovedný za akékoľvek porušenia.

Mandátna zmluva – obsah

Tak ako každá zmluva aj mandátna zmluva má svoje právne náležitosti, ktoré musia byť v zmluve obsiahnuté. Bez splnenia týchto podmienok zmluva nie je platná

Mandátna zmluva musí preto obsahovať:

 • určenie zmluvných strán
 • odmena
 • vymedzenie obchodnej záležitosti
 • spôsob zariadenia obchodnej záležitosti
 • práva a povinnosti zmluvných strán
 • spôsoby zániku zmluvy

Mandátna zmluva nemusí mať písomnú formu; môže ísť aj o ústnu dohodu medzi dvoma stranami. Odporúča sa však uzatvorenie písomnej mandátnej zmluvy, aby sa predošlo konfliktom do budúcna.

Určenie zmluvných strán – mandátna zmluva

Osoby/strany, ktoré uzatvárajú mandátnu zmluvu, musia byť v zmluve presne definované. Zmluvnými stranami sú mandatár a mandát. Mandát je osoba, ktorá má v záujme obstarať obchodnú záležitosť a mandatár je osoba, ktorá v mene mandátna vykonáva túto obchodnú záležitosť.

Odmena – mandátna zmluva

Mandatár má za vykonanie obchodnej záležitosti v mandatovom mene nárok na odmenu. Túto obchodnú činnosť nemôže vykonávať bezplatne. V zmluve by malo byť teda uvedená a jasne stanovená, aby sa do budúcnosti predišlo sporom medzi týmito dvoma stranami, odmena a výška odmeny za plnenie tejto obchodnej činnosti. 

Odmenu, materiály a pokyny potrebné na vykonanie úlohy zvyčajne poskytne strana, ktorá vymenovala druhú stranu, ktorá sa označuje ako príkazca. Rozhodným právom pre mandátnu zmluvu je Občiansky zákonník a budú v ňom uvedené povinnosti oboch zmluvných strán.

Vymedzenie obchodnej záležitosti, spôsob zariadenia obchodnej záležitosti – mandátna zmluva

Ide o základ danej zmluvy. Obchodná záležitosť, ktorá je vykonávaná mandatárom v mene svojho mandanta, musí byť presne a jasne špecifikovaná

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Obe strany, ktoré sú medzi sebou zaviazané mandátnou zmluvou, majú svoje práva a povinnosti

Práva a povinnosti mandanta:

 • právo na vykonanie obchodnej činnsoti mandatarom podľa dohodnutých podmienok 
 • povinnosť vyplatiť mandatárovi odmenu za vykonanú prácu
 • povinnosť odovzdať mandatárovi informácie potrebné k vykonaniu obchodnej záležitosti

Práva a povinnosti mandatára:

 • právo na odmenu za vykonanú prácu vo veci obchodnej záležitosti 
 • právo vykonávať obchodnú záležitosť v mene mandanta
 • povinnosť vykonať obchodnú záležitosť
 • povinnosť odovzdať mandatovi všetky veci, ktoré od neho prevzal s účelom vykonania obchodnej záležitosti 

Aké sú spôsoby zániku mandátnej zmluvy?

Spôsoby zániku zmluvy – mandátna zmluva

Mandátna zmluva môže zaniknúť dvoma spôsobmi – výpoveď mandátnej zmluvy alebo vzájomná dohoda zmluvných strán. 

Výpoveď mandátnej zmluvy je právnym dokumentom, ktorý pomáha formálne ukončiť existujúcu zmluvu.

Výpoveď mandátnej zmluvy primárne upravuje Obchodný zákonník. V prípade, že mandatár podá výpoveď vo veci obchodnej záležitosti, účinnosť jeho výpovede platí koncom nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená mandátovi.

Mandatár nesmie ďalej pokračovať vo vykonávaní obchodnej záležitosti.

Druhým spôsobom zániku zmluvy, je vzájomná dohoda zmluvných strán. Obe strany sa dohodnú ukončiť obchodnú činnosť. 

Mandátna zmluva zaniká aj vtedy, keď jej činnosť bola naplnená. 

Odvody – mandátna zmluva 

Z príjmov mandátnej zmluvy môže vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie. No taktiež môže ísť aj o povinnosť platiť dane či sociálne a zdravotné odvody

Mandátna zmluva vzor na stiahnutie

Podoby mandátnej zmluvy

Ako bolo už uvedené, mandátna zmluva, je zmluva medzi dvoma stranami. Jedna strana vykonáva obchodnú záležitosť v mene druhej strany, ktorá poskytuje odmenu za vykonanú činnosť. 

Spravidla môže mať mandátna zmluva podobu zmluvy o pôžičke, zmluvy o poskytovaní služieb alebo zmluvy o spolupráci.

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke je druh občianskej zmluvy, ktorú opisuje Občiansky zákonník § 657 a § 658. Spravidla ju uzatvárajú dve osoby, no môžu ju uzatvoriť aj podnikatelia. Obchodný zákonník však túto zmluvu neupravuje. 

V zmluve o pôžičke vystupujú dve strany – veriteľ a dlžník. Zmluva spočíva v záväzku veriteľa požičať dlžníkovi veci určitého druhu. Vo väčšine prípadov ide o peniaze, no dajú sa požičať rôzne veci. 

Držiteľ potom musí vrátiť veriteľovi vec rovnakého druhu. 

Zmluva o pôžičke vzor na stiahnutie

Zmluva o poskytovaní služieb – vzor na stiahutie

Obsahom tejto zmluvy je zabezpečenie služby – poskytovateľ a klient. Poskytovateľ sa zaväzuje klientovi poskytnúť službu v dohodnutom rozsahu a kvalite, za predom dohodnutú odmenu v určitom časovom rozmedzí.Táto služba má nehmotnú povahu. 

Poskytovateľom je vo väčšine prípadoch podnikateľ. Klient využíva jeho služby s povinnosťou zabezpečenia odmeny pre poskytovateľa.

Zmluva o poskytovaní služieb vzor na stiahnutie

Zmluva o spolupráci – vzor na stiahutie

Obchodný zákonník upravuje zmluvu o spolupráci § 269 ods. 2. Obe strany zmluvy o spolupráci si musia predom určiť predmet svojich záväzkov. Ak sa tak nestane, zmluva je neplatná. 

Pod vzájomnou spoluprácou sa rozumie, že obe strany, ktoré uzavreli medzi sebou dohodu, budú vykonávať činnosť alebo prácu, ktorá vedie k spolupráci, koordinácii. Veľmi častá je spolupráca podnikateľov a škôl – podnikatelia poskytujú prax študentom.

Zmluva sa riadi podľa všeobecnej právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov

Zmluva o spolupráci vzor na stiahnutie