MANDÁTNA ZMLUVA

M A N D Á T N A   Z M L U V A

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

uzatvorená medzi zúčastnenými stranami:

Mandantom:     

firma

sídlo

zastúpená

IČO

bankové spojenie

a

mandatárom:    

meno

bydlisko

r.č.

č.OP

bankové spojenie

I.

Mandatár vyhlasuje že bol oboznámený s predmetom činnosti a produktom mandanta a má predpoklady k vykonávaniu činnosti podľa článku II v prospech mandanta.

II.

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca v oblasti predaja, propagácie, poskytovania informácii, prezentácie produktu ………….. za podmienok určených mandantom.

III.

Mandant udeľuje mandatárovi plnú moc k prevádzkovaniu činnosti v prospech mandanta podľa článku II tejto zmluvy .

IV.

Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi produkt …………..spolu s propagačným materiálom formou odpredaja a fakturáciou ceny o …% nižšej ako je predajná cena produktu podľa platného cenníka mandanta na základe fakturácie.

Faktúry vystavuje mandant, ktorých splatnosť je 28 dní. Pokiaľ do uplynutia 28 dňovej lehoty splatnosti nedôjde k zaplateniu alebo písomnej dohode o predĺžení lehoty mandant má právo účtovať mandatárovi za každý jeden deň omeškania 1% z nezaplatenej faktúrovanej sumy.

V.

Mandant je povinný :

-poskytovať informácie, prípadne školenia o predávanom produkte.

-poskytovať mandatárovi propagačný, podporný materiál.

-poskytovať informácie o vývoji produktu, o situácii na trhu s daným produktom.

– realizolvať predaj produktu podľa článku IV tejto zmluvy najneskôr do 3 dní od objednávky klientom.

VI.

Mandatár je povinný :

-osobne navštevovať potencionálnych zákazníkov.

-prezentovať daný produkt, poskytovať informácie o predávanom produkte.

-uschovať pre potreby mandanta všetky materiály a doklady , ktoré mandatár nadobudol v súvislosti s mandátnou činnosťou a bez zbytočného odkladu ich odovzdať , alebo odoslať mandantovi.

-všetky príjmy za daný produkt účtovať v súlade s platnými normami na vlastnú zodpovednosť. Mandatár nesmie vystupovať , jednať alebo podpisovať doklady v mene mandantna , mimo rozsahu písomného oprávnenia udeleného mandantom.

-v plnom rozsahu dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy a riadiť sa záväznými pokynmi mandanta s ktorými je vo forme smerníc priebežne oboznamovaný.

– zaregistrovať svoju činnosť v súlade so živnostenským zákonom a získať ŽL najneskôr do doby 3 týždňou od podpisu tejto zmluvy, pokiaľ tak mandatár neurobil pred podpisom zluvy .

VII.

Smernice sú záväznou formou komunikácie medzi mandantom a mandatárom, prostredníctvom ktorých mandant oznamuje mandatárovi záväzné pokyny, týkajúce sa ich činnosti, resp. aktualizuje pokyny už zadané.

Smernice sú mandatárovi zasielané formou faxových správ alebo, poštou. Mandant je povinný každú smernicu na znak súhlasu podpísať a do 5 pracovných dní zaslať na adresu mandanta . V rovnakom termíne uplatňuje aj námietky .

 VIII.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom vypovedanie zmluvy je účinné odo dňa , keď je jeho písomné vyhotovenie doručené druhej strane.

Mandatár je povinný i po vypovedaní zmluvy, či už zo svojej strany , alebo so strany mandanta , dokončiť už rozpracované obchodné prípady, doručiť všetky potrebné materiály mandantovi a vysporiadať všetky pohľadávky voči mandantovi.

 IX.

Zmluva má v originály 2 strany , dodatky k tejto zmluve sú platné len vo forme písomnej a po odsúhlasení oboch zmluvných strán.

Zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom a prislúchajúcimi predpismi.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú , že jej ustanoveniam porozumeli , zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť a na znak súhlasu , že vyjadruje ich slobodnú vôľu , túto podpísali.

V…………… dňa …………….

mandant…………………..                               mandatár…………………