Vzor výmennej zmluvy II.

VÝMENNÁ ZMLUVA II.

(§ 611 obč. Zák.)

Dňa [ ] uzavreli

[ ], r. č .: [ ], rozvedený, bytom [ ], [ ],

a [ ], r. č .: [ ], slobodný, bytom [ ], [ ]

túto

výmennú zmluvu

I.

[ ] Je na základe kúpnej zmluvy zo dňa [ ] (vklad práva povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [ ] z [ ] č.j. [ ]) vlastníkom pozemku p. č. [ ] (rola) o výmere [ ] m2, zapísanej na Katastrálnom úrade v [ ], na LV č. ] pre katastrálne územie [ ].

II.

[ ] Je na základe rozhodnutia Štátneho notárstva v [ ] z [ ] č.j. [ ] Výlučným vlastníkom pozemku p. č. [ ] (rola) o výmere [ ] m2 a pozemku p. č. [ ] (rola) o výmere [ ] m2, všetko zapísané na Katastrálnom úrade v [ ], na LV č. [ ] pre katastrálne územie [ ].

III.

Touto zmluvou jej účastníci vymieňajú nehnuteľnosti uvedené v článkoch I. a II. tejto zmluvy so všetkým príslušenstvom, takže nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. prijíma do svojho vlastníctva pán [ ] a nehnuteľnosti uvedenej v čl. II. prijíma do svojho vlastníctva pán [ ].

IV.

Účastníci zmluvy sa dohodli na tom, že dohodnuté ceny nehnuteľnosti, uvedené v čl. I. na strane jednej, a nehnuteľností, uvedených v čl. II. na strane druhej, sú rovnaké.

Po vykonaní smeny sú teda účastníci úplne vyrovnaní a nemajú voči sebe v súvislosti s touto zmluvou žiadne ďalšie nároky.

V.

Nehnuteľnosti uvedené v čl. I. a II. tejto zmluvy prechádzajú do vlastníctva nadobúdateľov bezo všetkých dlhov, bremien a právnych obmedzení.

Účastníci prehlasujem, že sa riadne oboznámili so súčasným stavom nadobúdaných nehnuteľností a v tomto stave je bez ďalších pripomienok a podmienok prijímajú.

VI.

Nadobúdatelia sa stanú vlastníkmi vymieňaných nehnuteľností vkladom do katastra nehnuteľností.

VII.

Účastníci tejto zmluvy žiadajú, aby podľa nej na základe ich návrhu vykonal Katastrálny úrad v [ ] zápis vkladu vlastníckeho práva:

1) na LV č. [ ] Pre katastrálne územia [ ] k nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. pre [ ], r. č .: [ ] bytom [ ], [ ].

2) na LV č. [ ] Pre katastrálne územia [ ] k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. II. pre [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ].

VIII.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                          . . . . . . . . . . . . . . . ..podpis

[ ]                                                                                     [ ]

Vzhľadom k tomu, že ide súčasne o zmluvu o prevode nehnuteľností, musí byť zhora uvedená zmluva uzavretá písomne ​​(§ 46 ods. 1 obč. Zák.), Inak je podľa § 40 ods. 1 obč. zák. neplatná.

Pri smene hnuteľných vecí zákon písomnú formu nestanovuje, možno ju však odporučiť.

Pri smene nehnuteľností je potrebné zmluvu predložiť príslušnému katastrálnemu úradu na zápis vkladu vlastníckeho práva na nadobúdateľa s návrhom obdobne ako pri kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť.

U vzoru kúpnej zmluvy sú uvedené aj ďalšie náležitosti prevodu nehnuteľností.

TIP: Vzor zmluvy pre výmenný obchod je aj v článku o barterovom obchode.