Vzor výmennej zmluvy I.

vymenna-zmluva

VÝMENNÁ ZMLUVA I.

(§ 611 obč. Zák.)

Dňa [ ] uzavreli

[ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ],

a [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ],

túto

výmennú zmluvu:

I.

[ ] Je výlučným vlastníkom modrého bicykla Favorit, rok výroby [ ], výrobné číslo [ ].

II.

[ ] Je výlučným vlastníkom motorovej píly Narex, rok výroby [ ], výrobné číslo [ ].

III.

Touto zmluvou jej účastníci vymieňajú bicykel za motorovú pílu, ako sú uvedené v odsekoch I. a II. tejto zmluvy, tak, že bicykel prijíma do svojho vlastníctva [ ] a motorovú pílu prijíma do svojho vlastníctva [ ].

IV.

Účastníci zmluvy prehlasujú, že nimi dohodnuté ceny bicykla na strane jednej a motorovej píly na strane druhej sú rovnaké.

Po vykonaní smeny sú teda účastníci úplne vyrovnaní a nemajú voči sebe v súvislosti s touto zmluvou žiadne ďalšie nároky.

V.

[ ] Potvrdzuje prevzatie bicykla pri podpise tejto zmluvy a prehlasuje, že sa riadne zoznámil s jeho stavom. [ ] Potvrdzuje prevzatie motorovej píly pri podpise tejto zmluvy a prehlasuje, že sa riadne zoznámil s jej stavom.

VI.

Účastníci zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V [ ] dňa [ ].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                   . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                             [ ]

Zámenná zmluva na hnuteľné veci nemusí byť uzavretá písomne​​.

Zámenná zmluva, niekedy tiež nazývaná zmluva výmenná, je historicky ešte staršia ako zmluva kúpna, ktorá ju nahradila po tom, čo sa ako všeobecný výmenný ekvivalent začali používať peniaze.

Práve zákonné ustanovenia o kúpnej zmluve sa na výmennú zmluvu primerane použijú, lebo tá sama nie je zvlášť upravená. Každá zo zmluvných strán má súčasne postavenie kupujúceho aj predávajúceho, a to podľa toho, či ide o vec, ktorú výmenou prijíma, alebo o vec, ktorú výmenou dáva.

Primeranosť použitia ustanovení o kúpnej zmluve znamená, že sa použijú len tie ustanovenia, ktoré zodpovedajú charakteru výmennej zmluvy (napr. Sa nepoužije ustanovenie o kúpnej cene, použijú sa však pravidlá o zodpovednosti za vady a pod.).

Ak by hodnota jednej veci bola vo výraznom nepomere k hodnote druhej veci, možno uzavrieť zmiešanú zmluvu, ktorá by sa skladala napr. Zo zmluvy výmenné a kúpna, alebo výmenné a darovania.

Ak má vec vady, o ktorých účastník v pozícii predávajúceho vie, je povinný účastníka v pozícii kupujúceho pri dojednávaní výmenné zmluvy na ne upozorniť.

Upozorniť treba ako na vady faktické, tak na vady právne (napr. Že na veci viazne vecné bremeno, či že vec je zastavená). Upozornenie musí byť konkrétny, nestačí len veľmi vágne upozornenie, že vec má vady – tieto chyby musia byť konkrétne opísané.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, ktorú mala vec už v čase odovzdania a na ktorú jeden účastník druhého neupozornil, má účastník v postavení kupujúci právo na primeranú zľavu zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady – v tomto prípade to znamená, že má právo na peňažné plnenie, ktoré zodpovedá povahe a rozsahu vady.

Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Právo odstúpiť od zmluvy má účastník v postavení kupujúceho aj vtedy, ak ho účastník v pozícii predávajúceho ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti účastníkom v pozícii kupujúceho vymienené, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Chyby musí účastník v postavení kupujúceho uplatniť u účastníka v postavení predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Práva zo zodpovednosti za vady sa môže účastník v postavení kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do šiestich mesiacov od prevzatia veci (ide ak ide o vady krmív – do troch týždňov, ak ide o vady zvierat – do šiestich týždňov od prevzatia veci) .

Účastník v postavení kupujúceho má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

na náhradu nevyhnutných nákladov môže uplatniť na súde, len ak náklady účastníkovi v postavení predávajúceho oznámi v lehote podľa predchádzajúceho odseku.

Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody. To znamená, že ak dôjde užívaním zamenenej veci ku škode na majetku či na zdraví účastníka v postavení kupujúceho, môže sa domáhať náhrady škody popri práv zo zodpovednosti za vady.

Pozor – tu sa neuplatňuje žiadna záruka, nie je tu žiadna záručná doba.

Záruka sa totiž vzťahuje na chyby, ktoré vzniknú po odovzdaní veci účastníkovi, ktorý je v postavení kupujúceho, kde to všetko, čo bolo povedané vyššie, sa týka len vád, ktoré mala vec už v čase odovzdania a prejavili sa neskôr, najdlhšie však do šiestich mesiacov od odovzdania.

TIP: Ďalší vzor zmluvy pre výmenný obchod sa nachádza aj v článku o barterovom obchode.