Vzor výpovede nájmu bytu nájomcom

VÝPOVEĎ NÁJMU BYTU NÁJOMCOM

(§ 710 obč. Zák.)

meno [      ]

bytom [      ]

obec [      ]

Vec: Výpoveď nájmu bytu v dome č. [      ] v [      ] v [      ]

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa [      ] mám na dobu neurčitú prenajatý a užívam byt 3 + 1 s príslušenstvom na druhom poschodí domu č. p. [      ] v [      ] v [      ].

Nájom uvedeného bytu týmto vypovedám s tým, že skončí na [      ].

V [      ] dňa [      ]

……. … ……….. Podpis

[      ] Meno

[      ] Bytom

Nový občiansky zákonník v § ​​2287 stanovuje, že nájomca môže vypovedať nájom na dobu určitú, ak sa zmenia okolnosti, z ktorých strany pri vzniku záväzku zo zmluvy o nájme zrejme vychádzali, do tej miery, že po nájomcovi nemožno rozumne požadovať, aby v nájme pokračoval.

Ďalšími výpovednými dôvodmi nájomcu, ktoré nový občiansky zákonník zakotvuje, sú výpovedné dôvody sankčné pri porušení povinnosti prenajímateľa.

U týchto výpovedných dôvodov nový občiansky zákonník nešpecifikuje, či je možné použiť u nájmov na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, možno teda vyvodiť, že na dobe trvania nájmu nezáleží.

Vo všetkých prípadoch sa jedná o výpoveď bez výpovednej doby, teda podľa § 2231 ods. 2 NOZ musí byť vo výpovedi uvedený dôvod výpovede. Ide o tieto prípady:

• neodstráni ak prenajímateľ poškodenie alebo vadu ani v dodatočnej lehote a poškodenie alebo vada boli spôsobené okolnosťami, za ktoré nájomca nezodpovedá, a predstavuje ak omeškanie prenajímateľa pri odstránení poškodenia alebo vady alebo samo poškodenia alebo vada hrubé porušenie povinností prenajímateľa,

• ak bránia užívaniu bytu právo tretej osoby a neodstráni ak ho prenajímateľ ani v dodatočnej lehote a predstavuje ak omeškanie prenajímateľa pri odstránení práva tretej osoby alebo samo právo tretej osoby hrubé porušenie povinností prenajímateľa

• ak bránia užívaniu bytu ustanovenia zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, vydané na základe zákona a neodstráni prenajímateľ túto právnu vadu ani v dodatočnej lehote a predstavuje ak omeškanie prenajímateľa pri odstránení tejto právnej vady alebo sama táto právna vada hrubé porušenie povinností prenajímateľa

• ak je potrebná, potrebná oprava bytu, pričom sa jedná o takú opravu, pri ktorej nie je možné byt vôbec užívať (§ 2210 ods. 3 NOZ)

• ak sa stane byt nepoužiteľný k dohodnutému účelu, alebo ak bol účel dojednaný, k účelu obvyklému, a to z dôvodov, ktoré nie sú na strane nájomcu (§ 2227),

• ak porušuje prenajímateľ obzvlášť závažným spôsobom svoje povinnosti a spôsobí tým značnú ujmu nájomcovi (§ 2232).

Špecifický výpovedný dôvod zakotvuje nový občiansky zákonník v § ​​2283 ods. 2.

Podľa neho môže nájomcov dedič nájom vypovedať s dvojmesačnou výpovednou dobou do troch mesiacov po tom, čo sa dozvedel o smrti nájomcu, o svojom dedičskom práve a o tom, že práva a povinnosti z nájmu neprešli na člena nájomcu domácnosti, najneskôr však do šiestich mesiacov od nájomcovej smrti.

Právo vypovedať za týchto podmienok nájom má aj ten, kto spravuje pozostalosť.

Okrem vyššie uvedených výpovedných dôvodov, ktoré vyplývajú priamo z nového občianskeho zákonníka, možno v nájomnej zmluve dohodnúť ďalšie výpovedné dôvody, pre ktoré môže nájomca nájom bytu vypovedať.

Pokiaľ sa jedná o nájom uzavretý na dobu určitú, môže podľa § 2229 NOZ nájomca nájom vypovedať len v prípade, že v zmluve boli zároveň dojednané dôvody výpovede a výpovedná doba.

Pokiaľ sa jedná o nájom na dobu neurčitú, môžu byť ďalšie výpovedné dôvody tiež dojednané v nájomnej zmluve.

Je to však zbytočné, pretože podľa § 2231 ods. 1 NOZ nájom dohodnutý na dobu neurčitú skončí výpoveďou jednej zo strán. Tá nemusí byť odôvodnená, ibaže ak má nájomca právo vypovedať nájom bez výpovednej doby.

Ak ide o vec nehnuteľnú, je výpovedná doba trojmesačná.