Vzor výpovede zamestnávateľa z dôvodu organizačných zmien

VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA Z DÔVODOV ORGANIZAČNÝCH ZMIEN

(§ 46 ods. 1 písm. A) – c) Zákonník práce)

Meno a adresa [ ]

Vec: Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou

U našej spoločnosti pracujete na pracovnej pozícii Vedúci skladu na základe pracovnej zmluvy podpísanej dňa [ ].

Ku dňu [ ] dochádza v našej spoločnosti k dôležitým organizačným zmenám, ktorých súčasťou je aj zrušenie skladu sklárskych výrobkov, ktorého ste vedúcim.

V dôsledku toho sme nútení dať Vám výpoveď podľa § 46 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. Výpoveď sme prerokovali s príslušným odborovým orgánom dňa [ ].

Výpovedná doba je tri mesiace a pracovný pomer končí dňom [ ]. Nemáme možnosť Vás zamestnať ani v mieste dohodnutom v pracovnej zmluve, ani v mieste Vášho bydliska, a to ani po predchádzajúcej príprave.

V [ ] dňa [ ]

Podpis …………………

Zamestnávateľ môže dať výpoveď, ak nejde o výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno zrušiť okamžite pracovný pomer, iba vtedy, ak nemá možnosť ho ďalej zamestnávať v mieste dohodnutého výkonu práce, ani v mieste bydliska, a to ani po predchádzajúcej príprave, alebo zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste dohodnutého výkonu práce, alebo v jeho bydlisku, alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.