Vzor návrhu na vypratanie nehnuteľnosti a bytu, ktorého nájom skončil

Vypratanie nehnuteľnosti nájomcom po ukončení nájomného vzťahu môže v niektorých prípadoch predstavovať problém. V praxi sa vyskytli situácie, kedy nájomcovia neboli ochotní vypratať a opustiť byt, čo v konečnom dôsledku predstavuje problém pre prenajímateľa. Ako takýto problém riešiť a aký je vzor návrhu na vypratanie nehnuteľnosti a bytu, ktorého nájom skončil?

Nájom bytu zaniká na základe písomnej dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. Takisto môže zaniknúť písomnou výpoveďou. V prípade, ak je nájom bytu dohodnutý na dobu určitú, zaniká v čase, keď uplynie táto doba. Komplikovanejšie to môže byť v prípade hyponájmu.

Vypratanie nehnuteľnosti po skončení nájmu

Ak nájomcovi skončilo obdobie nájmu, je povinný, v prípade, ak nájomná zmluva nie je predĺžená, pristúpiť k vyprataniu nehnuteľnosti a následne ju odovzdať prenajímateľovi. Stav, v ktorom sa odovzdáva nehnuteľnosť, má byť zodpovedajúca obvyklému opotrebeniu.

Môže však dôjsť k situácii, že nájomca aj naďalej užíva byt a odmieta nehnuteľnosť vypratať a odovzdať ju prenajímateľovi. V takom prípade dochádza k neoprávnenému užívaniu bytu a prenajímateľ má právo brániť sa prostriedkami vyplývajúcimi zo zákona.

Ak nájomca odmieta pristúpiť k vyprataniu nehnuteľnosti a vrátiť prenajímateľovi byt, prenajímateľ má právo podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti. Na základe tohto návrhu súd určí nájomcovi lehotu na vypratanie nehnuteľnosti.

Ak však nájomca ani v súdom určenom čase nehnuteľnosť nevyprace a neodovzdá jej majiteľovi, prenajímateľ má právo pristúpiť k podaniu návrhu na vypratanie nehnuteľnosti prostredníctvom exekútora.

V prípade, ak dôjde k situácii, že nájomca byt nevypratal do skončenia nájmu, avšak naďalej býva v danom byte bez platenia nájomného, týmto spôsobom sa na úkor majiteľa bytu bezdôvodne obohacuje. Vtedy sa môže majiteľ domáhať bezdôvodného obohatenia a tým žiadať náhradu škody, ktorá mu takýmto spôsobom vznikla.

Výška bezdôvodného obohatenia sa v takýchto prípadoch určuje znaleckým posudkom. Za normálnych okolností je to výška bežného nájomného v lokalite, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Vypratanie nehnuteľnosti svojpomocne

Ak nájomca odmieta aj po súdnej výzve pristúpiť k vyprataniu a odovzdaniu bytu, v mnohých prípadoch sa poškodení majitelia zaoberajú myšlienkou vypratania nehnuteľnosti svojpomocne. Tento úkon je však neprípustný a teda vlastník nehnuteľnosti by k takému kroku nemal pristupovať. Je to preto, lebo takéto svojpomocné vypratávanie bytu sa berie ako zásah do práv prenajímateľa.

Sú však prípady, kedy je vypratanie nehnuteľnosti svojpomocne dovolené, napríklad ak by nájomca danú nehnuteľnosť ničil.

Je preto potrebné, aby v prípade problematického nájomcu sa majiteľ bytu alebo inej nehnuteľnosti obrátil na súd a následne podal návrh na jej vypratanie prostredníctvom exekútora, ako je to už spomenuté.

Výzva na vypratanie nehnuteľnosti

Prenajímateľ nehnuteľnosti môže poslať nájomcovi, ktorý ju odmieta vypratať a odovzdať, výzvu na vypratanie nehnuteľnosti. Ide o dokument, ktorý informuje nájomcu, že musí vypratať a opustiť nehnuteľnosť do určitého dátumu, inak sa majiteľ obráti na súd.

Výzva na vypratanie nehnuteľnosti by mala obsahovať dôvod, prečo vlastník žiada jej vypratanie. V tomto konkrétnom prípade by to mal byť dôvod skončenia a uplynutia doby nájmu.

Po určení dôvodu výzvy by mal prenajímateľ nehnuteľnosti vypracovať návrh výpovede. Tento dokument by mal obsahovať meno nájomcu, adresu nehnuteľnosti, dátum vydania výpovede, dôvod výpovede a dátum, do ktorého musí nájomca nehnuteľnosť opustiť. Mala by obsahovať aj vyhlásenie, ktoré informuje nájomcu o práve prenajímateľa napadnúť vypratanie nehnuteľnosti na súde.

Žiadosť o vypratanie nehnuteľnosti

Žiadosť o vypratanie nehnuteľnosti by mala byť nájomcovi doručená písomne prostredníctvom doporučenej zásielky. Tým sa zabezpečí, že nájomca žiadosť dostane a prenajímateľ bude mať dôkaz o doručení.

Keď nájomca dostane od prenajímateľa žiadosť, môže ho kontaktovať, aby s ním prediskutoval proces vypratania. Môže to zahŕňať kontrolu nehnuteľnosti či iné problémy, ktoré je potrebné riešiť.

Poskytnutím formálnej žiadosti o vypratanie nehnuteľnosti nájomcovi sú podniknuté potrebné kroky pre zrýchlenie procesu jej vypratania a odsťahovania sa z bytu. Dodržiavanie vyššie uvedených krokov môže pomôcť zabezpečiť hladký priebeh samotného procesu vypratania, ktoré v mnohých prípadoch nemusí byť príjemné.

Žaloba na vypratanie nehnuteľnosti

Žaloba na vypratanie nehnuteľnosti je postup, ktorý umožňuje prenajímateľovi dosiahnuť vypratanie nehnuteľnosti. Podáva sa na okresnom súde v mieste, kde sa predmetný byt alebo iná nehnuteľnosť nachádza.

Žaloba sa zvyčajne podáva len vtedy, ak nájomca nechce pristúpiť k vyprataniu bytu ani po doručenej a prebratej výzve. Proces vypratania môže byť zdĺhavý a zložitý v závislosti od zákonov jurisdikcie, v ktorej sa vysťahovanie uskutočňuje.

Keď sa prenajímateľ rozhodne nájomcu žalovať, môže mu najprv poslať výzvu na vypratanie nehnuteľnosti. Ide o písomnú výzvu, v ktorej okrem vyzvania k samotnému vyprataniu ho na možnosť podania žaloby na súde upozorňuje.

Ak nájomca nevyprace a neodovzdá nehnuteľnosť do dátumu uvedeného vo výzve o vyprataní, prenajímateľ môže podniknúť právne kroky na vypratanie bytu. Toto konanie je známe ako žaloba na vypratanie nehnuteľnosti. Žaloba na vypratanie nehnuteľnosti je súdny proces, ktorý sa používa na donútenie nájomcu vypratať nehnuteľnosť.

Žaloba o vyprataní sa začína podaním žaloby prenajímateľom na miestnom súde. V žalobe sa uvádzajú dôvody na vypratanie. Prenajímateľ musí predložiť aj dôkazy na podporu svojej žaloby.

Po podaní žaloby súd vydá nájomcovi predvolanie. Predvolanie je právny dokument, ktorým sa nájomcovi oznamuje konanie o vyprataní nehnuteľnosti a jeho právo byť vypočutý na súde. Nájomca sa musí dostaviť na súd a predložiť svoj prípad. Ak sa nájomca nedostaví na súd, sudca môže rozhodnúť v prospech prenajímateľa.

Na súdnom pojednávaní každá strana predloží svoje dôkazy a prednesie svoje argumenty. Sudca potom príjme rozhodnutie. Ak sudca rozhodne v prospech prenajímateľa, vydá príkaz na vypratanie bytu. Príkaz na vypratanie je právny dokument, ktorý nájomcovi nariaďuje, aby do určitého dátumu vypratal nehnuteľnosť, inak bude čeliť právnym dôsledkom.

Vzor návrhu na vypratanie nehnuteľnosti

NÁVRH NA VYPRATANIE BYTU, KTORÉHO NÁJOM SKONČIL UPLYNUTÍM DOBY

(§ 710 ods. 2 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Kolky za [ ], – EUR

o vypratanie bytu

Prílohy: – kópia nájomnej zmluvy

– kópia listu žalobcu z [ ]

– kópia listu žalovaného z [ ]

I.

So žalovaným som uzavrel nájomnú zmluvu o nájme bytu 3 + 1 s príslušenstvom v mojom dome č. p. [ ] v [ ] v [ ]. Nájom bol dohodnutý na dobu určitú – do [ ].

Dôkaz: Výsluch účastníkov

nájomná zmluva

II.

Nájom predmetného bytu teda skončil dňom [ ].

Žalovaného som preto listom z [ ] vyzval, aby byt vypratal. On však odmieta.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

vzájomná korešpondencia účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný vypratať byt 3 +1 na prvom poschodí žalobcovho domu č. p. [ ] v [ ] aj v [ ] do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

….. … ………….. Podpis

[ ]

Súdny poplatok je 33 EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.] V prípade, že nájom bytu bol dojednaný na dobu určitú, skončí uplynutím tejto doby (§ 710 ods. 2 ObčZ).

Tento dôvod zániku nájmu je pochopiteľne možný uplatniť iba u nájomnej zmluvy k bytu, uzavretej na dobu určitú.

Uplynutím dohodnutej doby je samo osebe právnou skutočnosťou, ktorá spôsobuje, že právny vzťah z nájmu bytu bez ďalšieho zaniká. Nie je teda nutná žiadna ďalšia dohoda strán.

V prípade, že nájomca pokračuje v užívaní bytu aj po uplynutí dohodnutej doby, uplatní sa postup upravený vo všeobecnom ustanovení § 676 ods. 2 ObčZ, podľa ktorého ak užíva nájomca vec aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne.

Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.