Žaloba dlžníka, ktorý splnil, na náhradu proti spoludlžníkovi

Žaloba dlžníka, ktorý splnil, na náhradu proti spoludlžníkovi

(§ 511 ods. 3 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [   ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [    ], r. č .: [   ], bytom [   ], [   ]

Žalovaný: [], r. č .: [], bytom [], []

Kolky za [  ], – €

o [   ], – € s príslušenstvom

Prílohy: – kópia zmluvy o pôžičke z [  ]

– Kópia potvrdenia [  ] z [  ]

– Kópia listu žalobcu z [  ]

I.

Dňa [  ] sme si so žalovaným požičali od [  ] čiastku [  ], – € s tým, že ju menované zaplatíme spoločne a nerozdielne do [  ].

O požičané peniaze sme sa rozdelili rovným dielom.

Dôkaz: zmluva o pôžičke z []

výsluch účastníka

II.

Žalovaný sa odmietal podieľať na úhrade dlhu. Preto som celý dlh splatil na výzvy veriteľky v januári roka [   ] sám.

Dôkaz: potvrdenie [   ] o prijatí čiastky [   ], – € z [   ]

III.

Po zaplatení dlhu som žalovaného znovu vyzýval na zaplatenie jeho podielu vo výške [   ] €, a to doporučeným listom z [  ]. Žalovaný mi však uvedenú sumu do dnešného dňa nezaplatil.

Dôkaz: kópia doporučeného listu z [  ]

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [  ], – € s [  ]% úroky z omeškania od [   ] do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania, všetko do [  ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [  ] dňa [   ]

…………………… Podpis

[   ]

Úroky z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. – Bližšie viď vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.

Ak dlhuje  dlžník spoločne a nerozdielne s inými, môže proti veriteľovi započítať pohľadávku svojho spoludlžníka len do výšky podielu spoludlžníka na spoločnom dlhu.

Dlžník veriteľov oprávnených spoločne a nerozdielne môže voči niektorému zo spoluveriteľov započítať to, čo mu spoluveriteľ dlhuje, len do výšky jeho podielu na spoločnej pohľadávke.

Splnením jednému veriteľovi zaniká celý dlh dlžníka.