Vzor žaloby na náhradu škody vzniknutej na zásielke

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREPRAVOVANEJ ZÁSIELKE

Obvodnému súdu v [   ] (presná adresa súdu)
Žalobca: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], s.r.o., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ]

Žaloba o zaplatenie [   ], – EUR

I.

Žalobca, na zabezpečenie svojej účasti na výstave „[   ]“, uzavrel so žalovaným dňa [   ] zmluvu o preprave veci, predmetom ktorej bola preprava [   ] ks prepraviek s kvetinami a keramickými výrobkami z [   ] do [   ]. Miestom určenia bol pavilón F výstaviska v [   ], kde zásielku prevzal náš pracovník.

Dôkaz: prepravná zmluva (príloha 1)

II.

Pri prevzatí zásielky náš pracovník zistil dňa [   ] v prítomnosti vodiča – pracovníka žalovaného, že prepravky v nákladnom priestore vozidla sú zosunuté, navyše poprehadzované cez vykonané zabezpečenie nákladu.

Pri kontrole prepravovaného tovaru pri vykládke z vozidla bolo zistené zničenie kvetín, uložených v [   ] prepravkách, v hodnote [   ], – EUR, o čom bol spísaný s vodičom žalovaného zápis o škode.

Ako príčinu škody tu vodič uviedol účasť na hromadnej dopravnej nehode na diaľnici [   ] na 60. kilometri od [   ], o čom svedčilo aj mierne poškodenie vozidla.

Dôkaz: zápis o škode z [   ] (príloha 2)

výpoveď vodiča – [   ], bydlisko [   ], [   ]

súpis zničených kvetín a výpočet škody (príloha 3)

III.

Vzniknutú škodu reklamoval žalobcu u žalovaného listom z [   ], ku ktorému priložil odpisy prepravnej zmluvy, zápisu o škode a výpočet škody, s požiadavkou na úhradu vzniknutej škody v sume [   ], – EUR.

Žalovaný listom z [   ] odmietol hradiť celú škodu, navrhol žalobcovi úhradu polovice škody s tým, že na vzniku škody sa podieľalo aj nedostatočné zabezpečenie zásielky.

S týmto návrhom žalobcu nesúhlasil listom z [   ] z toho dôvodu, že nakladanie síce zabezpečoval žalobca, uloženie a zabezpečenie nákladu na vozidle bolo však vykonávané za účasti vodiča žalovaného, pod jeho kontrolou a podľa jeho požiadaviek.

Cez ďalšie urgencie z [   ] a [   ] však žalovaný vzniknutú škodu žalobcovi neuhradil.

Dôkaz: listy žalobcu z [   ], [   ], [   ]. a [   ] (prílohy 4 – 7)

list žalovaného z [   ] (príloha 8)

výpoveď pracovníkov žalobcu, ktorí zásielku nakladali

– p. [   ], bytom [   ], [   ] – p. [   ], bytom [   ], [   ]

IV.

Na základe uvedených skutočností preto navrhuje žalobca vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi [   ], – EUR spolu s nákladmi konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [   ] dňa [   ]

…………………………. Podpis

[   ] a.s., [   ] JUDr. [   ] prokurista

Dvojmo

Prílohy: 1 – 8 podľa textu

Súdny poplatok je 4% z dlžnej čiastky.

Príklad žaloby vychádza z právnej úpravy zodpovednosti dopravcu za škodu, vzniknutú na zásielke prepravovaných na základe zmluvy o preprave veci podľa § 609 a nasl. obchodného zákonníka.

Podľa § 622 obch. zákonníka zodpovedá dopravca za škodu na zásielke, vzniknuté po prevzatí zásielky dopravcom na prepravu až do jej vydania príjemcovi, ibaže by nemohol odvrátiť vznik škody ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Ak dopravca existencii niektorého z liberačních dôvodov, uvedených v § 622 ods. 2 obch. zákonníka, svojej zodpovednosti sa zbaví.

Okrem úpravy obchodného zákonníka na daný prípad dopadá aj úprava cestného prepravného poriadku (vyhl. Č. 133/1964 Zb., V znení neskorších predpisov), avšak s obmedzením podľa § 773 obch. zákonníka.