Vzor žaloby na náhradu škody vzniknutej nájomcovi

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NÁJOMCOVI ODOVZDANÍM DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU NESPÔSOBILÉHO K PREVÁDZKE

Obvodnému súdu v [   ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], s.r.o., so sídlom [   ], [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žaloba o zaplatenie [   ] EUR

I.

Žalobca a žalovaný uzavreli dňa [   ] zmluvu o nájme dopravného prostriedku – automobilu zn. Renault upraveného na dodávkový automobil rv [   ], ŠPZ [   ] na obdobie do [   ]. Žalovaný sa zaviazal odovzdať vozidlo žalobcovi vo svojej prevádzke dňa [   ].

Dôkaz: zmluva o nájme z [   ] (príloha 1)

II.

Dňa [   ] sa dostavil náš poverený pracovník [   ] k prevzatiu vozidla, cez niektoré pripomienky k stavu vozidla, ktoré uviedol v zápise o prevzatí vozidla z [   ], vozidlo následne prevzal.

Avšak už po prejdení približne 15 km vozidlo pre poruchu odstavil. Žalobca nepojazdné vozidlo dopravil do najbližšej opravovne a vyžiadal si posúdenie závady.

Žalobca zároveň informoval o uvedených skutočnostiach žalovaného, ktorý po overení stavu vozidla v opravovni súhlasil s tým, aby vozidlo bolo opravené, túto opravu objednal aj uhradil. Vozidlo bolo opätovne odovzdané žalobcovi dňa [   ].

Dôkaz: zápis o prevzatí vozidla z [   ] (príloha 2)

list žalobcu z [   ] (príloha 3)

zápis o prevzatí vozidla z [   ] (príloha 4)

výpoveď p. [   ], bytom [   ], [   ]

III.

Z odborného posúdenia závady na vozidle, vypracovaného opravnú vd [   ], vyplýva, že vozidlo nebolo žalovaným pripravené na užívanie, závady na ňom boli charakteru svedčiacim o nespôsobilosti vozidla k bežnému užívaniu.

To je zrejmé aj z rozsahu opravy, vykonané opravnú, tak ako to vyplýva z uvedeného posúdenia.

Dôkaz: oznámenie vd [   ] z [   ] (príloha 5)

IV.

Tým, že žalobca dostal prevádzkyschopné vozidlo až [   ], pričom žalovaný mu nemohol ponúknuť vozidlo iné, náhradné, ako oznámil telefonicky dňa [   ] vedúci prevádzky žalovaného inž. [   ], bol nútený žalobca rozvoz svojho tovaru zabezpečovať náhradným spôsobom, predovšetkým prostredníctvom vozidiel Taxi.

Žalobcovia tak vznikla škoda v sume [   ], – EUR, o ktorej úhradu požiadal žalovaného listom zo [   ].

Dôkaz: list zo [   ] s výpočtom škody (príloha 6)

V.

Aj keď žalovaný náš nárok jednoznačne neodmietol, ako vyplýva napr. Z listu z [   ], napriek tomu cez urgencii zo [   ] nám škodu neuhradil.

Dôkaz: list žalovaného z [   ] (príloha 7)

list žalobcu z [   ] (príloha 8)

VI.

Navrhujeme preto, aby súd vydal tento

rozsudok:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [   ], – EUR spolu s nákladmi konania, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Dvojmo

V [   ] dňa [   ]

Prílohy 1 – 8 podľa textu

Súdny poplatok [   ] EUR nalepený v kolkoch na originálu žaloby

….………………… Podpis

[   ] a.s., [   ] JUDr. [   ], Prokurista

Zodpovednosť prenajímateľa podľa uvedeného príkladu žaloby vyplýva z ust. § 631 ods. 2 obch. zákonníka, je upravená v rámci zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

Pritom platí, že prenajímateľ sa svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú nájomcovi odovzdaním dopravného prostriedku nespôsobilého k prevádzke a užívaniu zbaví len vtedy, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia nájomcom.