Vzor žaloby na náhradu straty zisku z dôvodu omeškania

ŽALOBA NA NÁHRADU STRATY ZISKU Z DÔVODU OMEŠKANIA S VYKONANÍM DIELA

Mestský súd v [   ] [   ] PSČ [   ] [   ]

Žalobca: [   ], podnikateľ, [   ], [   ]

zastúpený JUDr. [   ], Advokátom, so sídlom [   ], [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JUDr. [   ] (podpis, pečiatka)

Žalovaný: [   ], sp, [   ], [   ], PSČ [   ]

o náhradu stratu zisku

I.

Zmluvou z [   ] č.j. [   ] uzavretú podľa § 536 a nasl. obch. zák. sa žalovaný zaviazal, že pre žalobcu vykoná generálnu opravu strechy domu č. p. [   ] vo [   ] ulici v [   ], v ktorom je umiestnená prevádzkareň žalobcu. Čas plnenia dohodli účastníci zmluvy do [   ].

Dôkaz: Zmluva z [   ] č.j. [   ]

II.

Žalovaný svoju povinnosť odovzdať predmet diela včas nesplnil; k odovzdaniu predmetu diela došlo až [   ]. Tým vznikla žalobcovi škoda spočívajúca v ušlom zisku za dobu, po ktorú nemohol od [   ] do [   ] prevádzkovať vo svojej prevádzke v [   ] ul. Č. [   ], [   ], Hostinskú podnikateľskú činnosť.

Nárok na úhradu tohto ušlého zisku žalobcu pri odovzdaní predmetu diela neuznal, čo zachytili účastníci v zápise o odovzdaní.

Dôkaz: Zápis o prevzatí predmetu diela z [   ]

Znalecký posudok o zisku dosahovanom spravidla v poctivom obchodnom styku za podmienok podobných podmienkam hostinského podnikania v podniku v [   ] ul.č. [   ], [   ]

III.

Preto žalobca navrhuje, aby Mestský súd v [   ] vydal tento

rozsudok:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi na náhradu stratu zisku [   ], – EUR.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške [   ], – EUR, a to do rúk advokáta žalobcu.

Prílohy:

Plná moc JUDr. [   ]

Fotokópie výpisu žalobcu z obchodného registra

Fotokópie výpisu žalovaného z obchodného registra

Fotokópie zmluvy zo dňa [   ] č.j. [   ]

Fotokópie zápisnice o prevzatí z [   ]