Vzor žaloby na ochranu obchodnej firmy

ŽALOBA NA OCHRANU OBCHODNEJ FIRMY

Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu)
doporučene

Žalobca: [   ] spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ]

IČO: [   ]

zastúpený: JUDr. [   ],

advokátom so sídlom v [   ], [   ]

Žalovaný: [   ], spol. s r.o.

so sídlom v [   ], [   ]

IČO: [   ]

Žaloba na ochranu obchodnej firmy podľa ust. § 12 ods. 1 obchodného zákonníka

dvojmo

Súdny poplatok uhradí žalobca po obdržaní bankového spojenia.

I.

Žalobca i žalovaný sú podnikateľmi, zapísanými v obchodnom registri, vedeného Krajským obchodným súdom v [   ] s obdobným predmetom podnikateľskej činnosti – nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, a predaj, a najmä potom nakladateľstvo a vydavateľstvo a predaj nahraných zvukových nosičov.

Dôkaz: Výpisy z obchodného registra žalobcu aj žalovaného.

II.

Žalovaný pri svojej podnikateľskej činnosti používa svoje obchodné firmy tak, že začiatočné písmená každého slova sú niekoľkonásobne väčšie než ostatné písmená jednotlivých slov názvu, čím sa pre bežného pozorovateľa stáva obchodná firma žalovaného zameniteľným s obchodnou firmou žalobcu.

Je potrebné uviesť, že žalovaný je povinný používať svoju obchodnú firmu v tej podobe, v akej je zapísaná v obchodnom registri, teda všetky tri slová, z ktorých je vytvorená, a nie je oprávnený používať svoju obchodnú firmu v skratke.

Žalovaný podľa nášho názoru úplne zámerne zdôrazňuje práve počiatočné písmená, a takto má napr. Označenú svoju prevádzkareň v [   ], [   ], v [   ] ul. [   ] a v [   ], ul. [   ].

Nemôžeme vylúčiť, že takto označuje aj svoje ďalšie prevádzkarne, o ktorých nevieme. Toto označenie potom žalovaný užíva aj na svojich reklamných prospektoch a firemných papieroch.

Dôkaz: pripojené fotografie niektorých prevádzok žalovaného

reklamné prospekty žalovaného,

jeho hlavičkový papier,

s výhradou dôkazov ďalších

III.

Zhora popísané rokovania žalovaného jednoznačne u verejnosti, aj u našich obchodných partnerov vzbudzuje dojem, že medzi oboma spoločnosťami je nejaká súvislosť (napr., Že spoločnosť odporcu bola založená nami, alebo že ide o dcérsku spoločnosť, apod.), Čo nezodpovedá skutočnosti.

Toto konanie žalovaného je v rozpore s ust. § 10 ods. 1 obchodného zákonníka, a pretože žalovaný ani po upozornení zo [   ] od svojho konania neupustil, a naopak prostredníctvom svojho zástupcu našu požiadavku odmietol, sme nútení obrátiť sa na súd.

Dôkaz: Korešpondencia medzi žalobcom a žalovaným

IV.

Vzhľadom k tomu, že spôsobom, akým žalovaný používa a prezentuje svoju obchodnú firmu, sme boli dotknutí na svojich právach, Domáhame sa ochrany svojich práv v súlade s ust. § 12 ods. 1 obchodného zákonníka a navrhujeme, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

rozsudok:

I. Žalovaný je povinný zdržať sa naďalej používania svojej obchodnej firmy spôsobom, ktorý vyvoláva zámenu s obchodnou firmou žalobcu, tj. Zvýraznením začiatočných písmen jednotlivých slov obchodnej firmy žalovaného.

II. Žalovaný je ďalej povinný odstrániť existujúce označenie svojich prevádzok v [   ], ul. [   ], a ​​ul. [   ] a v [   ], ul. [   ], a ​​nahradiť žalobcovi trovy konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [   ] dňa [   ]

Príloha:

Plná moc právneho zástupcu

…………………. Podpis

[   ], spol. s r.o.

Súdny poplatok v danom prípade predstavuje [   ] EUR, pretože ide o dva nároky (zdržanie sa a odstránenie nevyhovujúceho stavu) podľa položky 14b sadzobníka súdnych poplatkov.

Iba v tomto prípade, keď je žalovateľná na uloženie povinnosti zdržať sa používania iné, než zapísané obchodné firmy, prichádza do úvahy prostý zákaz.

Ak používa niekto obchodnú firmu tak, ako ju má zapísanú, hoci bolo toto označenie zameniteľné, možno sa žalobou domáhať len toho, aby tento orgán svoju obchodnú firmu zmenil v spoločenskej zmluve a príslušnému registrovému súdu dal návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri.

Než sa tak stane, užívať ho musí. Neprichádza do úvahy ani dočasný zákaz, napr. Predbežným opatrením.

Novela obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. januára 2001, opustila doteraz používaný pojem obchodného mena a vrátila sa (hoci aj s dlhším časovým odstupom) k pojmu obchodná firma. Tento pojem je však používaný len pre podnikateľov, zapísané do obchodného registra.

Podľa ust. § 8 ods. 2 ObchZ sa na podnikateľa nezapísaného do obchodného registra ustanovenia o firme nevzťahujú a právne úkony je povinný činiť, ak je fyzickou osobou, pod svojím menom a priezviskom a ak je právnickou osobou, pod svojím názvom.

K 1. januáru 2001 zároveň nadobudla účinnosť novela OSP., Vykonaná zákonom č. 30/2000 Zb., Ktorá okrem iného priniesla rozsiahle zmeny, pokiaľ ide o vecnú príslušnosť súdov.

Sporov na ochranu obchodnej firmy sa však zmena vecnej príslušnosti súdov nedotkla, a tieto aj naďalej v prvom stupni prejednávajú a rozhodujú krajské súdy ako súdy prvého stupňa – podľa novely je táto vecná príslušnosť upravená v ust. § 9 ods. 3 písm. n) o. s. r.

Po zrušení samostatných Krajských obchodných súdov v Bratislave, Bratislave aj k 1. januáru 2001, prevzal zo zákona agendu Krajského obchodného súdu v Bratislave Mestský súd v Bratislave.