Vzor žaloby na ochranu osobnosti

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI

(§ 13 Obč. Zák.)

Mestskému súdu v [ ]

Dvojmo

Žalobca:
[ ], Rodné číslo [ ], bytom [ ] Žalovaný:
[ ], Rodné číslo [ ], bytom [ ]

o ochranu osobnosti a [ ], – EUR

I.

Od polovice roka [ ] a najmä potom v roku tohtoročnom o mne žalovaný šíria nepravdivé správy týkajúce sa mojich ekonomických aktivít a najmä potom výkone funkcie v spoločnosti [ ].

Ide najmä o nasledujúce nepravdivé tvrdenia:

A) Bývalý ekonomický riaditeľ [ ] spoločnosti [ ] bol organizátorom neoprávnených a túto obchodnú spoločnosť poškodzujúcich majetkovoprávnych transakcií. Vyhlásenie z [ ] obsahujúci uvedené tvrdenie publikoval žalovaný v týždenníku [ ] z [ ].

B) Dňa [ ] si z konta spoločnosti [ ] vypožičal jej ekonomický riaditeľ [ ] finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR. Toto tvrdenie obsahuje článok s názvom „[ ]“ podpísaný žalovaným a uverejnený v týždenníku [ ] z [ ].

V ďalších článkoch, ktoré môžu predložiť, sú uvedené podobné údaje o predstaviteľoch spoločnosti [ ], bez toho aby som bol konkrétne menovaný.
Dôkazy: – výtlačky zhora uvedeného týždenníka

– výsluch účastníkov

II.

Tvrdenia uvedené v článku I.sú nepravdivé, čo môžem doložiť a preukázať. Mám však dôkaznú povinnosť len v tom smere, že žalovaný tieto tvrdenia verejne šíril. Dôkaznú povinnosť ohľadom pravdivosti týchto tvrdení má odporca.

Nepravdivosť uvedených tvrdení je daná predovšetkým tým, že sú v rozpore so skutočnosťou, pretože rokovania, ktoré mi žalovaný prisudzuje, som nikdy neuskutočnil.

Aké neoprávnené a [ ], poškodzujúce transakcie mal žalovaný na mysli neviem, neuviedol to. Žiadne peniaze som si z konta spoločnosti [ ] nikdy nepožičal.

Tá skutočnosť, že žalovaný je autorom citovaných klebiet a že ich šíril na verejnosti, je zrejmé z obsahu článku I. tejto žaloby.

U publikovaných článkov podpísaných žalovaným to vyplýva z výtlačkov uvedeného týždenníka.
Dôkaz:
– pozri vyššie uvedené

III.

Tvrdenia žalovaného sú nepravdivé, difamačná povaha, pretože negatívne ovplyvňujú moju povesť na verejnosti, vážnosť v spoločnosti a v neposlednom rade aj moja povesť a postavenie v podnikateľských vzťahoch.

Žalovaný mi prisudzuje prakticky trestnú činnosť (o trestnom oznámení ešte uvažujem), a to takú, ktorá má zásadný vplyv na hospodárenie spoločnosti [ ], a teda aj na [ ] región.

Jeho tvrdenie, ak by im bolo uverené, zo mňa robí nedôveryhodného podnikateľa, predstaviteľa obchodnej spoločnosti a obchodného partnera, čo pre mňa znamená značný negatívny vplyv, pretože som teraz spoločníkom a konateľom spoločnosti [ ], so sídlom v [ ].

S uvedenými tvrdeniami a aktivitou žalovaného súviselo aj moje odvolanie z funkcie ekonomického riaditeľa spoločnosti [ ], v polovici apríla roku [ ].

Tvrdenia žalovaného sú teda nepochybne neoprávnenými zásahmi do môjho práva na ochranu občianskej cti podľa § 11 Obč. zák., ktoré pokračujú, čo doložím pri rokovaní.
Dôkaz:
– úplný výpis z obchodného registra spoločnosti [ ]

IV.

Vzhľadom k tomu, že nepravdivými tvrdeniami došlo k zníženiu mojej vážnosti a môjho postavenia v spoločnosti a vo verejnom živote v značnej miere, považujem ujmu, ktorá mi bola spôsobená, za závažnú.

Významná je aj súvislosť vyhlásenie odporcu s podnikaním a motivácia jeho konania spočívajúce v tom, že takto reaguje na diskusie, ktoré sa na verejnosti a v médiách vedú o jeho osobe a jeho podnikateľských aktivitách.

V tejto súvislosti opätovne pripomínam svoje zhora spomínané odvolanie z funkcie [ ], a svoje podnikateľské aktivity, pri ktorých realizácii sa stretávam s otázkami na pravdivosť tvrdení žalovaného a s žiadosťami o vysvetlenie v tomto smere.

Rokovania žalovaného je dlhodobé, dlhodobo mi pôsobí uvedenej ujmy. Sleduje škandalizačné a ohováračské ciele.

Zadosťučinenie spočívajúcu v odvolaní nepravdivého údaju a v ospravedlneniu by preto nebolo dostatočné. Sú teda dané dôvody, aby som podľa § 13 ods. 2 obč. zák. žiadal aj náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú mi žalovaný spôsobil, v peniazoch.

Za primeranú považujem finančnú čiastku [ ], – EUR. K výške požadovanej sumy poukazujem znovu na už spomínané okolnosti nepravdivého výroku, najmä na jeho súvislosť s podnikaním a závažnosť osočujúcich tvrdení.

V.

Spôsob obrany zvažujem od prvých útokov žalovaného proti mojej osobe. Žalovaného som vyzval listom z [ ] k dobrovoľnej náprave. Jeho odpoveď z [ ] však bola úplne neadekvátna a žalovaný v ohováraní pokračoval.

Tá skutočnosť, že zo strany žalovaného ide o dlhodobú kampaň voči mne so zjavným cieľom ma poškodiť, nakoniec viedla k tomu, že sa domáhajú ochrany cestou súdneho konania.
Dôkaz:
– prípis žalobcu z [ ] – prípis žalovaného z [ ]

VI.

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný [ ] je povinný zdržať sa tvrdenie o tom, že žalobca bol organizátorom neoprávnených a [ ] poškodzujúcich majetkovoprávnych transakcií a že si vypožičal z konta spoločnosti [ ] finančnú čiastku [ ], – EUR.

Žalovaný je povinný do 1 mesiaca od právoplatnosti rozsudku zabezpečiť na vlastné náklady v týždenníku [ ] uverejnenie ospravedlnenia v tomto znení:

Ospravedlňujem sa [ ] za to, že som o ňom v tomto týždenníku nepravdivo uviedol, že bol organizátorom neoprávnených a [ ] poškodzujúcich majetkovoprávnych transakcií a že si vypožičal z konta spoločnosti [ ] finančnú čiastku [ ], – EUR.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku [ ], – EUR a nahradiť mu náklady konania. Všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis: …………

Prílohy:
– kópia článku z týždenníka [ ] z dát [ ] a [ ] – kópia prípisu žalobcu z [ ] – kópia prípisu žalovaného z [ ]

Súdny poplatok pre žalobu na ochranu osobnosti s návrhom na náhradu nemajetkovej ujmy robí, ak je požadovaná suma do [ ]  EUR vrátane, [ ] EUR, ak je požadovaná suma vyššia ako [ ] EUR, potom 4% z tejto sumy. (Položka 1 zák. č. 255/2000 Zb.)