Vzor žaloby na odstránenie neoprávnenej stavby

ŽALOBA NA ODSTRÁNENIE NEOPRÁVNENEJ STAVBY

(§ 135c ods. 1 obč. Zák.)

Okresnému súdu [        ]

Dvojmo

Žalobca: [        ], r. č .: [        ], bytom [        ], [        ]

Žalovaný: [        ], r. č .: [        ], bytom [        ], [        ]

Kolky za [        ] , – EUR

o odstránení chaty

Prílohy: – kópia výpisu z katastra nehnuteľností [        ]

I.

Som vlastníkom pozemku p. č. [        ] Zapísaného na Katastrálnom úrade v [        ], na liste vlastníctva č. [        ] Pre katastrálne územie [        ]. Pozemok som zdedil po svojom otcovi.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

výpis z katastra nehnuteľností LV č. [        ]

spis Štátneho notárstva v [        ] sp. zn. [        ]

II.

V priebehu minulého roka si žalovaný postavil na mojom uvedenom pozemku chatu. K pozemku pritom nemal a nemá žiadne právo. O tom, že chatu stavia, som nevedel.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

III.

Vyzval som žalovaného, aby chatu odstránil, on však odmieta.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

vzájomná korešpondencia účastníkov

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný odstrániť na vlastné náklady chatu postavenú na pozemku žalobcu p. ć. [        ], Zapísanom na Katastrálnom úrade v [        ] na [        ] ć. [        ] Pre katastrálne územia [        ], do [        ] dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do [        ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [        ] dňa [        ]

………………………….. Podpis

Súdny poplatok činí  [     ] EUR. [Položka 2 a) zák. č. 255/2000 Zb.]

Vlastník pozemku sa môže takto domôcť, aby stavba postavená bez jeho dovolenia na pozemku, ktorý patrí do jeho vlastníctva, bola odstránená.

Je nutné rozlišovať dva pojmy:

  1. Čierna stavba“ – stavba bez stavebného povolenia
  2. Neoprávnená stavba“ – stavebník nemá občianskoprávnej titul na pozemku stavať = ide o neoprávnený zásah do vlastníckeho práva vlastníka pozemku

Môže sa stať, že oprávnená stavba je stavbou čiernou, alebo naopak, že stavba neoprávnená je stavaná aj so stavebným povolením.

Oprávnenosť stavby sa musí posudzovať podľa právnej úpravy platnej v čase vzniku stavby ako veci v právnom zmysle, zatiaľ čo vysporiadanie medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku prebieha podľa právnej úpravy platnej v čase rozhodovania súdu o neoprávnenej stavbe.

Ak ide naozaj o neoprávnenú stavbu, vlastník pozemku sa nemôže brániť vlastníckou žalobou, ale musí postupovať podľa § 135c Občianskeho zákonníka.

Keď sa o neoprávnenú stavbu nejedná, nemožno použiť § 135c Občianskeho zákonníka.

Sú to situácie, kedy napr. Stavebník staval na základe časovo neobmedzeného práva, napr. Právo zaniklo v dôsledku zmeny právnej úpravy. Potom tu dochádza ku konkurencii dvoch rovnocenných vlastníckych práv.

Zákon toto nerieši, takto vzniknutý stav je nutné vysporiadať tento na základe zásad o bezdôvodnom obohatení.

Ak stavia stavebník na základe práva, o ktorom musí vedieť, že je časovo obmedzené, nejde o neoprávnenú stavbu, ale vlastník pozemku sa môže domáhať ochrany podľa § 126 Občianskeho zákonníka – môže podať vlastnícku žalobou na odstránenie stavby.