Vzor žaloby na plnenie záväzku z kúpnej zmluvy

zaloba-na-plnenie-zavazku-z-kupnej-zmluvy

ŽALOBA NA PLNENIE ZÁVÄZKU Z KÚPNEJ ZMLUVY

(§ 411 obch. Zák.)

Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ]

IČO: [   ],

Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ]

IČO: [   ],

o plnenie záväzku z kúpnej zmluvy

Dvojmo

Prílohy: 5 podľa textu

I.

Dňa [   ] sme ako kupujúci uzavreli so žalovaným ako predávajúcim kúpnu zmluvu o dodaní hračiek – mechanických medvedíkov v počte [   ] ks, mechanických kačičiek v počte [   ] ks a plyšových medvedíkov v počte [   ] ks s dobou dodania [   ].

Žalovaný nám prostredníctvom dopravcu dodal tovar dňa [   ], pričom podľa obsahu priloženého dodacieho listu mal dodať [   ] ks mechanických medvedíkov, [   ] ks mechanických kačičiek a [   ] ks plyšových medvedíkov.

Dôkaz: kúpna zmluva z [   ]

dodací list z [   ]

II.

Oproti uzatvorenej kúpnej zmluve nám žalovaný nedodal do dnešného dňa množstvo zostávajúce oproti množstvo deklarovanému vo vyššie citovanom dodacom liste, a to [   ] ks mechanických medvedíkov, [   ] ks mechanických kačičiek a [   ] ks plyšových medvedíkov.

Dodanie zostávajúceho tovaru sme na predávajúcom požadovali naším listom z [   ] a [   ]. Žalovaný nám listom z [   ] oznámil, že v súčasnej dobe nemá tovar k dispozícii, pretože vybavil požiadavky ďalších svojich zákazníkov.

Dôkaz: list (urgencia) z [   ] a [   ]

oznámenie žalovaného zo [   ]

III.

Vzhľadom k vyššie uvádzaným skutočnostiam požadujeme vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný dodať žalobcovi podľa kúpnej zmluvy zo dňa [   ] [   ] kusov mechanických medvedíkov, [   ] kusov mechanických kačičiek a [   ] kusov plyšových medvedíkov, a to do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Žalovaný je ďalej povinný zaplatiť žalobcovi [   ], – EUR na náhradu súdneho poplatku.

V [   ] dňa [   ]

………………… Podpis

[   ], Spol. s r.o.
[   ] – Konateľ

Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou a obchodným zákonníkom.