Vzor žaloby na predaj založenej nehnuteľnosti

ŽALOBA NA PREDAJ ZALOŽENEJ NEHNUTEĽNOSTI

Obvodný súd [   ] (presná adresa súdu)

doporučene

Žalobca: Banka [   ] a.s., so sídlom [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žaloba na predaj založenej nehnuteľnosti súdom

Dvojmo

s  prílohami

I.

Žalobca je právnickou osobou, akciovej spoločnosti, ktorá je zapísaná v obchodnom registri a má oprávnenie prevádzkovať bankovú činnosť v zmysle zákona č. 21/1992 Zb., O bankách, v platnom znení.

Dôkaz: Výpis z obchodného registra žalobcu

II.

Na základe zmluvy o úvere č. 455/3/2000 z [   ] poskytol žalobca obchodnej spoločnosti [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ] úver vo výške EUR [   ], – (slovom [   ] Eur), a to na pohľadávky, splatné [   ]. Spôsob úhrady bol dojednaný inkasom z bežného účtu klienta ku každému štvrťroku.

Podrobnejšie podmienky splácania, ako aj úroková sadzba a jej event. zvýšenie je uvedené v úverovej zmluve. Úver mal byť zo strany klienta uhradený do [   ].

Dôkaz: Zmluva o úvere zo dňa [   ]

všeobecné úverové podmienky

s výhradou dôkazov ďalších

III.

Dňa [   ] bola v zmysle ust. § 151a a nasl. ObčZ uzatvorená medzi žalobcom a žalovaným na zabezpečenie pohľadávky z úveru vrátane príslušenstva záložná zmluva č. [   ]., ktorej predmetom boli nehnuteľnosti vo vlastníctve odporcu, a to budova č. [   ] so stavebnou parcelou č. [   ], zapísanej na Katastrálnom úrade [   ] na LV č. [   ] pre katastrálne územie [   ].

Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bol vykonaný dňa [].

Dôkaz: Záložná zmluva zo dňa [   ] č. [   ].

výpis z katastra nehnuteľností

IV.

Vzhľadom k tomu, že záložný dlžník – spoločnosť [   ], spol. s ro, neplnil podmienky zmluvy o úvere, pretože na svojom účte, z ktorého mali byť vykonávané úhrady jednotlivých splátok, mal trvalo nedostatok finančných prostriedkov, takže nebolo možné z tohto účtu vykonávať inkaso, a dlžník ani po vzájomnom rokovaní, a potom, čo bol medzi ním a žalobcom dohodnutý nový splátkový kalendár, svoje záväzky z úverovej zmluvy neplnil, bol žalobca nútený po niekoľkých upozorneniach podať proti nemu žalobu na zaplatenie predmetného úveru (tým, že dlžník nezaplatil tri splátky po sebe idúce, stal sa celý úver splatný ihneď), a to u Obvodného súdu [   ], kde je spis vedený pod spis. zn. [   ].

Z priebehu tohto konania je však zrejmé, že dlžník nebude schopný svoj ​​záväzok splniť, pretože spoločnosť fakticky prestala fungovať a je bez prostriedkov.

Dôkaz: Žaloba z [   ]

s výhradou dôkazov ďalších

V.

Vzhľadom k tomu, že pohľadávka žalobcu za dlžníkom – obchodná spoločnosť [   ], spol. s r.o. je v plnom rozsahu zabezpečená záložným právom k nehnuteľnostiam, ktorých vlastníkom je žalovaný, obracia sa žalobca na súd s návrhom, aby súd nariadil predaj nehnuteľnej zástavy, lebo toto rozhodnutie predstavuje exekučný titul, na základe ktorého bude možné nariadiť a vykonať exekúciu predajom zhora uvedených nehnuteľností (ust. § 257 a 338a Osp.).

Na základe vyššie uvedeného preto žalobca navrhuje, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

rozsudok:

Na uspokojenie pohľadávky žalobcu vo výške EUR [   ], -, zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam podľa záložnej zmluvy č. [   ] Z [   ], súd nariaďuje predaj založených nehnuteľností, a to budovy č. [   ] So stavebnou parcelou č. [   ], zapísaných na Katastrálnom úrade [   ] na LV č. [   ] pre katastrálne územia [   ], ktorých vlastníkom je žalovaný.

V [   ] dňa [   ]

…………………… Podpis

Banka [   ] a.s.

Novela OSP., Vykonaná zákonom č. 30/2000 Zb., Ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. januára 2001, priniesla značné zmeny v úprave vecnej príslušnosti súdov, medzi ktoré patria najmä presun niektorých sporov z oblasti tzv. Absolútnych obchodov z krajských súdov na súdy okresné.

Ide o veci výslovne vymenované v ust. § 9 ods. 3 písm. r) Osp. pod číslami 1 – 6. Okrem iného tam patria spory zo zmlúv o úveroch a ich zabezpečenie a tiež spory o práva k cudzím veciam.

Žaloby na zaplatenie úverov, ako aj nároky voči ručiteľom alebo zástancom sa teda po 1. januári 2001 uplatňujú na okresných súdoch, namiesto predtým príslušných súdov krajských s pôsobnosťou v obchodných veciach.

Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy spôsobov výkonu rozhodnutia, kedy podľa ust. § 258 ods. 1 Osp.

Bolo možno nariadiť výkon rozhodnutia predajom hnuteľných veci a nehnuteľností iba na základe rozhodnutia, znejúceho na peňažné plnenie, novela v ust. § 258 ods. 3 Osp. výslovne stanovuje, že výkon rozhodnutia o predaji zástavy možno pre zaistenú pohľadávku vykonať predajom zastavených hnuteľných vecí a nehnuteľností.

O predaji zástavy sa rozhoduje v konaní o podľa tretej časti OSP. Vecne príslušné k takýmto sporom sú okresné súdy, forma rozhodnutia je rozsudok.

Vzhľadom k tomu, že zákon výslovne nevylučuje možnosť domáhať sa ako zaplatenie úveru voči dlžníkovi, ako aj predaj založenej veci voči záložcovi podľa ust. § 151f ObčZ zároveň, nie je vylúčené podanie samostatných žalôb, a to aj u rôznych súdov.

Zánik záložného práva bude mať za následok zastavenie výkonu rozhodnutia, ako aj čiastočné uspokojenie pohľadávky alebo jej čiastočný zánik z iných dôvodov bude mať za následok čiastočné zastavenie výkonu rozhodnutia.

Ustanovenia § 338a ods. 4 Osp. Tak rozširuje dôvody pre zastavenie výkonu rozhodnutia, uvedené v ust. § 268 Osp.