Žaloba na prikázanie stavby do vlastníctva vlastníka pozemku

ŽALOBA NA PRIKÁZANIE STAVBY DO VLASTNÍCTVA VLASTNÍKA POZEMKU

(§ 135c ods. 2 obč. Zák.)

okresnému súdu

v [   ]

(presná adresa súdu)

D v o j m o

Žalobca: [      ], r. Č .: [         ], bytom [       ], [       ]

Žalovaný: [      ], r. Č .: [      ], bytom [      ], [    ]

Kolky za 107,98 EUR

o prikázaní chaty do vlastníctva žalobcu

Prílohy: – kópia výpisu z katastra nehnuteľností LV č. [    ]

I.

Som vlastníkom pozemku p. Č. [    ] Zapísaného na Katastrálnom úrade v [     ] na liste vlastníctva č. [        ] Pre katastrálne územie [    ]. Pozemok som zdedil po svojom otcovi.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

výpis z katastra nehnuteľností LV č. [    ]

spis Štátneho notárstva v [    ] sp. zn. [   ].

II.

V priebehu minulého roka si žalovaný postavil na mojom uvedenom pozemku chatu. K pozemku pritom nemal žiadne právo. O tom, že chatu stavia, som nevedel.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

III.

Sa žalovaným som sa na riešení danej situácie nedohodol.

Odstránenie chaty by nebolo účelné. Je murovaná, podpivničená a jej zbúranie by znamenalo likvidáciu hodnôt stavebného materiálu a stavebných prác. Ja môžem a chcem chatu využiť.

Cenu chaty odhadujem na [    ] Sk. Túto čiastku alebo cenu, ktorú určí znalec, som ochotný za ňu žalovanému zaplatiť ako náhradu.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

znalecký posudok na cenu chaty a účelnosť jej odstránenia

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

r o z s ud k u:

Murovaná chata postavená žalovaným na pozemku žalobcu p. Č. [   ] Zapísanom na Katastrálnom úrade v [   ] na LV č. [   ] Pre katastrálne územia [   ] sa prikazuje za náhradu do vlastníctva žalobcu.

Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému čiastku [   ] EUR do  [    ] dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do [    ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [    ] dňa  [    ]

………………………….. Podpis

Súdny poplatok činí 107,98 EUR. [Položka 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.]

Ustanovenia § 135c Občianskeho zákonníka ponúka tri možnosti riešenia. Tou prvou a najradikálnejšie z nich je odstránenie neoprávnenej stavby.

Aby bolo možné postupovať podľa prvého odseku, je nutné sa zaoberať tiež odsekom druhým § 135c. V ňom sa hovorí, že ak odstránenie stavby nie je účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým tento súhlasí.

Druhá možnosť riešenia vymedzuje podmienky pre možnosť prvú, teda pre odstránenie stavby. Nemožno teda súdom nariadiť odstránenie stavby, pokiaľ to nie je účelné.

Podľa judikatúry je z hľadiska účelnosti odstránenie stavby potrebné prihliadať najmä na charakter a rozsah hospodárskej straty, ktorá by odstránením stavby vznikla.

Hospodársku stratou vzniknutou odstránením stavby potom nie sú len náklady na odstránenie stavby, ale aj cena stavby. Súd musí porovnať hospodárske a iné straty, ktoré by odstránením stavby vznikli, so záujmom na ďalšom možnom využití stavby.

Ďalej musí súd prihliadať na to, či v stavbe vlastník stavby so svojou rodinou býva alebo nie, aký je rozsah zastavaného pozemku a tiež k tomu, či vlastník vedel, že stavia na cudzom pozemku.