Vzor žaloby na privolenie súdu k výpovedi z nájmu bytu

ŽALOBA NA PRIVOLENIE SÚDU K VÝPOVEDI Z NÁJMU BYTU – BEZ BYTOVEJ NÁHRADY

(§ 710, § 711 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

D v o j m o

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Kolky za [ ], – EUR

o privolenie k výpovedi z nájmu bytu

Prílohy: – kópia nájomnej zmluvy z [ ]

– kópia výpisu z katastra nehnuteľností LV č. [ ] KÚ [ ]

I.

Žalovaný má na základe nájomnej zmluvy zo dňa [ ] na druhom poschodí môjho domu č. p. [ ] v [ ] v [ ] prenajatý byt 2 + 1 s príslušenstvom.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

nájomná zmluva z [ ]

výpis z katastra nehnuteľností ohľadom domu č. [ ] v [ ] LV č. [ ] KÚ [ ]

II.

Od začiatku [ ] roka [ ] žalovaný uvedený byt neužíva. Nasťahoval sa zrejme k svojej priateľke [ ] a býva u nej. Oznámila mi to užívateľka susedného bytu [ ].

Dôkaz: Výsluch účastníkov

výsluch svedkyne [ ], bytom [ ], [ ]

výsluch svedkyne [ ], bytom [ ], [ ]

III.

Žalovaný teda ako nájomca neužíva prenajatý byt bez vážnych dôvodov. Je preto daný dôvod výpovede z nájmu bytu podľa § 711 ods. 1 písm. h) obč. zák. Podľa ustanovenia § 712 ods. 5, veta 3. obč. zák. nemá žalovaný právo ani na náhradný byt, ani na náhradné ubytovanie.

Vypovedám týmto žalovanému nájom zhora určeného bytu v [ ] trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku, ktorým súd k tejto výpovedi z nájmu privolí, a to z dôvodu uvedeného v § 711 ods. 1 písm. h), pretože žalovaný predmetný byt bez vážnych dôvodov neužíva.

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Súd přivoluje k výpovedi z nájmu bytu 2 + 1 s príslušenstvom v dome č. p. [ ] v [ ] v [ ], z [ ], ktorú dal žalobca žalovanému.

Trojmesačná výpovedna lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný vypratať byt do [ ] dní po uplynutí výpovedné lehoty.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ……………….. Podpis

[ ]

Súdny poplatok činí 33 EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.]

Podľa nového občianskeho zákonníka už nebude prenajímateľ vôbec potrebovať k výpovedi nájmu bytu privolenia súdu.

Súd sa tak bude dôvodnosti a otázkou platnosti výpovede prenajímateľa zaoberať iba v prípade, že nájomca podá návrh na súd, aby preskúmal, či je výpoveď oprávnená (ust. § 2290 ).

Lehota na podanie takejto žaloby činí 2 mesiace odo dňa, kedy nájomcovi výpoveď došla. O práve podať žalobu musí byť nájomca vo výpovedi prenajímateľa výslovne poučený (ust. § 2286 ods. 2), rovnako ako o možnosti vzniesť proti výpovede námietky.