Vzor žaloby na privolenie súdu k výpovedi z nájmu bytu

ŽALOBA NA PRIVOLENIE SÚDU K VÝPOVEDI Z NÁJMU BYTU – S BYTOVOU NÁHRADOU

(§ 710, § 711 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom tamtiež

Kolky za [ ] – EUR

o privolenie k výpovedi z nájmu bytu

Prílohy: – kópia výpisu z katastra nehnuteľností LV č. [ ] KÚ [ ]

– Kópia nájomnej zmluvy z [ ]

– Kópia osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

I.

Žalovaný má na základe nájomnej zmluvy zo dňa [ ] v mojom dome č. p. [ ] v [ ] v [ ] prenajatý byt 3 + 1 s príslušenstvom a užíva ho s rodinou.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

nájomná zmluva z [ ]

výpis z katastra nehnuteľností ohľadom domu č. [ ] v [ ] LV č. [ ] KÚ [ ]

II.

Dom č. p. [ ] v [ ] je súčasťou a sídlom hospodárskej usadlosti, ku ktorej patrí zatiaľ [ ] ha poľnohospodárskej pôdy. Na tejto usadlosti hospodárim ako súkromný poľnohospodár. Predmetný byt stavebne súvisí s hospodárskymi budovami, a teda s priestormi určenými na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti. Ako vlastník celého objektu chcem predmetný byt s rodinou, ktorá bude hospodáriť so mnou, užívať.

Zatiaľ bývam v predmetnom dome sám v dvoch miestnostiach, z ktorých jedna je na hranici spôsobilosti na bývanie. Manželka a štyri deti zostali bývať v dome mojich rodičov v [ ] č. p. [ ], Okr. [ ], Pretože rodina v spomínaných dvoch miestnostiach bývať nemôžu. Predmetný byt teda tiež potrebujem pre seba, manželku a svoje deti.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

správa Mestského úradu v [ ]

správa Obecného úradu v [ ]

(správy nech vyžiada súd)

III.

Sú teda dané dôvody výpovede nájmu bytu a privolenie súdu k nej podľa § 711 ods. 1 písm. a), f) obč. zák.

Vypovedám týmto žalovanému nájom zhora určeného bytu v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku obsahujúceho privolenie súdu k výpovedi, a to z dôvodu uvedeného v ustanovení § 711 ods. 1 písm. a) obč. zák., pretože ako vlastník domu a predmetného bytu potrebujem i tento byt pre seba, svoju manželku a deti, a ďalej z dôvodu uvedeného v § 711 ods. 1 písm. f) obč. zák., pretože predmetný byt stavebne súvisí s priestormi, ktorých som vlastníkom a ktoré slúžia k mojej podnikateľskej činnosti, a v súvislosti s tým chcem so svojou rodinou predmetný byt užívať.

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Súd povoluje k výpovedi z nájmu bytu 3 + 1 s príslušenstvom v dome č. p. [ ] v [ ] v [ ] z [ ], ktorú dal žalobca žalovanému.

Trojmesačná výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný a všetci, ktorí s ním v byte bývajú, sú povinní byt vypratať a vyprataný odovzdať žalobcovi do [ ] dní po zabezpečení náhradného bytu.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ……………… Podpis

[ ]

Súdny poplatok činí 33 EUR. [Položka č. 2 písm. c) zák. č. 255/2000 Zb.]

Bytové náhrady upravuje § 712 obč. zák. a zákon SNR č. 102/1992 Zb., v znení neskorších predpisov.

Nový občiansky zákonník doterajšie pravidlá bytových náhrad nepreberá, ale opúšťa. Poskytovanie bytových náhrad neupravuje.

Na bytové náhrady pamätá iba v prechodnom ust. § 3076, kde sa uvádza, že ak bolo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona začalo konanie o neplatnosti výpovede nájmu bytu, dokončí sa podľa doterajších právnych predpisov; právo nájomcu na bytovú náhradu alebo na iné plnenia podľa doterajších právnych predpisov nie sú dotknuté.