Vzor žaloby na splnenie dohody o výmene bytu

ŽALOBA NA SPLNENIE DOHODY O VÝMENE BYTU

(§ 716 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ]

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Kolky za 33 EUR

o splnenie dohody o výmene bytov

Prílohy: – kópia dohody z [ ]

– Kópie súhlasov prenajímateľov

I.

So súhlasom prenajímateľov, ktorý bol daný písomne​​, som [ ] uzavrel so žalovaným písomnú dohodu, že vymeníme jeho byt, pozostávajúci z troch izieb, kuchyne a príslušenstva, na 3. poschodí domu č. P. [ ] v [ ] v [ ], za môj byt, pozostávajúci z dvoch izieb, kuchyne a príslušenstva v 2. poschodí domu č. p. [ ] vo [ ] v [ ].

Dôkaz: Výsluch účastníkov

citovaná dohoda

písomný súhlas prenajímateľov

II.

Odporca bez vážnych okolností odmieta uvedenú dohodu o výmene bytov splniť.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný odovzdať žalobcovi vyprataný byt, pozostávajúci z troch izieb, kuchyne a príslušenstva, v 3. poschodí domu č. p. [ ] v [ ] v [ ] do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku oproti tomu, že žalobca navzájom odovzdá žalovanému vyprataný byt, pozostávajúci z dvoch izieb, kuchyne a príslušenstva v 2. poschodí domu č. p. [ ] vo [ ] v [ ]

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

                                                                                                            … …………………. Podpis

[ ]

Súdny poplatok činí 33 EUR.

Ak odmieta dohodu splniť jedna zo strán, možno sa do troch mesiacov odo dňa, keď s dohodou vyslovil súhlas posledný z prenajímateľov, obrátiť na súd a žiadať, aby nahradil prejav vôle tejto strany.

Pozor – táto trojmesačná lehota je prekluzívna, čo znamená, že po jej márnom uplynutí toto právo zanikne a súd by neskoro podaný návrh zamietol a nečakal by na žiadnu námietku.