Žaloba na stanovenie povinnosti bezplatne odstrániť závadu

ŽALOBA NA STANOVENIE POVINNOSTI BEZPLATNE ODSTRÁNIŤ ZÁVADU VECI PREDANEJ V OBCHODE

(§ 622 obč. Zák.)

Adresa Okresného súdu:

                                                                                                    Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], č.op .: [ ], trvale bydlisko [ ]

Žalovaný: Adresa firmy [ ],

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

v [ ] v časti [ ], vložka [ ]

o bezplatné odstránenie poruchy

I.

Dňa [ ] som v predajni žalovanej spoločnosti [ ] v [ ] ulici v [ ] zakúpil magnetofón značky [ ].

V polovici januára [ ] som zistil, že magnetofón prestal nahrávať. V záručnom liste je uvedená firma [ ] ako firma určená k oprave, požiadal som ich dňa [ ] v ich prevádzke v ulici [ ], v [ ] o bezplatné odstránenie poruchy magnetofónu.

Vedúci prevádzky pán [ ] odmietol magnetofón k bezplatnej oprave prevziať.
Dôkazy: – výsluch žalobcu – záručný list

– výsluch svedka [ ], vedúceho prevádzky firmy [ ]