Vzor žaloby na stanovenie povinnosti prenajímateľa

ŽALOBA NA STANOVENIE POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA ODSTRÁNIŤ ZÁVADY V BYTE

(§ 687 ods. 1 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ] r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Kolky za [ ] EUR

o výmenu telies ústredného kúrenia v byte

Príloha: – kópia nájomnej zmluvy z [ ]

I.

Od [ ] som užívateľom bytu, pozostávajúceho z troch izieb, kuchyne a príslušenstva, na druhom poschodí domu č. p. [ ] v [ ] v [ ]. Vlastníkom domu je žalovaný.

V januári tohto roku som zistil, že všetky telesá ústredného kúrenia v byte sú silne zhrdzavené, bezprostredne hrozí vytekaniu vody z nich a je nutné ich vymeniť.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

nájomná zmluva z [ ]

vyjadrenia odbornej firmy

II.

Žalovaný cez moje opätovné žiadosti prevedenie výmeny telies ústredného kúrenia doteraz nezabezpečil a neplní tak svoju povinnosť riadne udržiavať byt a zaistiť mi plný a nerušený výkon mojich práv.

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný vykonať v byte používanom žalobcom, nachádzajúcom sa v dome č. p. [ ] v [ ] v [ ], vlastným nákladom výmenu všetkých telies ústredného kúrenia do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [] dňa []

……. … ……….. Podpis                                                                              

Súdny poplatok činí 33 EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.]

Podobne môže žalovať prenajímateľ nájomca podľa § 687 ods. 2 a § 693 obč. zák. Ustanovenia podľa NOZ zbavuje prenajímateľa povinnosti odstrániť závady v byte, ak by „musel vynaložiť neprimerané náklady alebo spôsobiť si neprimerané ťažkosti“.