Vzor žaloby na určenie povinnosti uzavrieť zmluvu

ŽALOBA NA STANOVENIE POVINNOSTI UZAVRIEŤ ZMLUVU O PREVODE DRUŽSTEVNÉHO BYTU DO VLASTNÍCTVA ČLENA

Mestskému súdu v [ ] [ ] [ ]

Dvojmo

Žalobca: [ ], [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], [ ], [ ]

Žaloba o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode družstevného bytu do vlastníctva člena

I.

Žalobca je členom družstva [ ], ktoré vzniklo dňa [ ] zápisom do obchodného registra.

Dôkaz: zápisnica z ustanovujúcej schôdze družstva konanej dňa [ ], výpis z obchodného registra

II.

Žalobca je nájomcom bytu č. 3 na prízemí domu v [ ] č. [ ] v [ ], a tento dom je vo vlastníctve uvedeného družstva.

Dôkaz: nájomná zmluva, výpis z katastra nehnuteľností

III.

V súlade s § 23 zákona č. 72/1994 Zb. O vlastníctve bytov, vyzval žalobcu písomne ​​družstvo na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva k tomuto bytu, a to listom z [ ], teda v lehote určenej vyššie uvedeným § 23 zák. č. 72/1994 Zb.

Dôkaz: kópia listu obsahujúce vyššie uvedenú výzvu, podací lístok

IV.

Hoci podľa § 23 ods. 2 zák. č. 72/1994 Zb. mala byť zmluva o prevode vlastníctva k bytu uzatvorená najneskôr do [ ], do dnešného dňa táto zmluva so mnou uzatvorená nebola, ani mi nebol zaslaný jej návrh.

Uzatvorenie zmluvy som urgoval u predstavenstva družstva niekoľkokrát ústne a raz písomne​​, avšak na písomnú urgenciu predstavenstvo nereagovalo a na ústnu urgenciu mi predseda predstavenstva oznámil, že nemôžu zmluvu uzavrieť, pretože nie sú vyriešené vlastnícke vzťahy k pozemku.

Dôkaz: kópia listu s urgencií, výsluch účastníkov

V.

S ohľadom na vyššie uvedené okolnosti navrhujem, aby súd vyniesol nasledujúci

rozsudok:

Žalovaný je povinný do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku uzavrieť so žalobcom zmluvu o prevode družstevného bytu do jeho vlastníctva v nasledujúcom znení:

Družstvo [ ] so sídlom [ ], [ ], IČO [ ], zastúpené predsedom predstavenstva [ ] (ďalej len družstvo), ako strana odovzdávajúcej

a

pán [ ], doterajší člen družstva, nar. [ ], r. č. [ ], bytom v [ ], [ ], ako strana preberajúca podľa zákona č. 42/1992 Zb. a podľa zákona č. 72/1994 Zb. uzatvárajú túto zmluvu o prevode družstevného bytu (jednotky) do vlastníctva člena družstva:

1. Predmetom zmluvy je:

a) družstevný byt (jednotka) č. 3 na prízemí domu v [ ] č. [ ] čp. [ ], v [ ].

Byt (jednotka) sa skladá z dvoch izieb a kuchyne, tj. Celkovo z troch miestností, s rozmermi [ ] m2, [ ] m2 a [ ] m2. Ďalej sa byt skladá z predsiene o rozmeroch 10 m2, kúpeľne o rozmeroch [] m2 a WC o rozmeroch [ ] m2.

Celková výmera podlahovej plochy bytu je [ ] m2.

Príslušenstvo bytu:

a) 1 ks kuchynskej linky (vrátane drezu), 1 ks elektrického sporáka zn. Siemens, 1 ks vstavané skrine, 1 ks vane smaltované, 1 ks umývadla keramického, 1 ks nádrže a misy WC typ Panama, 8 ks vykurovacích telies, 1 ks plynového kotla zn. Junkers, 1 ks zvončeka.

b) rozvody elektriny, plynu, vody, kúrenia a odpadu.

c) ideálny spoluvlastnícky podiel jedna dvadsatina (1/20) spoločných častí domu, v ktorom sa byt (jednotka) nachádza.

Týmito časťami sú: strecha, zvislé a vodorovné konštrukcie, základy, vchody, schodiská, chodby, pôda, rozvody elektriny, plynu, vody, kúrenia a odpadu, komíny, výťah vrátane výťahovej šachty a strojovne.

2. Byt (jednotka), ktorý je predmetom tejto zmluvy, sa nachádza v dome v [ ] č. [ ], Čp. [ ], Ktorý je vo vlastníctve družstva. Dom sa nachádza v katastrálnom území [ ].

Vlastníctvo domu je zapísané u katastrálneho úradu pre [ ] na listine vlastníctva č. [ ].

3. Zastavaná plocha a dvor domu tvorí pozemok o výmere [ ] m2. Má parc. číslo [ ] a ako jeho vlastník je zapísaný na liste vlastníctva č. [ ] u katastrálneho úradu pre [ ] pán [ ].

Medzi družstvom a pánom [ ] bola dňa [ ] uzatvorená zmluva o nájme uvedeného pozemku na dobu neurčitú.

4 Na dome, v ktorom sa nachádza predmet zmluvy, neviaznu žiadne práva ani záväzky.

5. Správu domu, v ktorom sa nachádza byt (jednotka), zabezpečuje družstvo prostredníctvom správcu, ktorý je v pracovnom pomere k družstvu.

6. Na riadenie, prevádzku a opravy domu, v ktorom sa nachádza predmet zmluvy, je pán [ ] povinný prispievať čiastkou EUR. . . . . . . . . . . . mesačne na účet družstva č. u. [ ] banky [ ].

Podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu je pán [ ] tiež povinný prispievať sumou EUR. . . . . . . . . . . . . . . . na nájom pozemku, na ktorom stojí dom s bytom, ktorý je predmetom tejto zmluvy, podľa nájomnej zmluvy uvedenej v bode 3. tejto zmluvy. Splatnosť je do 5. dňa v každom mesiaci.

7. Prevod bytu (jednotky) je bezplatný. Strana preberajúca je však povinná uhradiť ku dňu podpisu tejto zmluvy tieto náklady:

a) nesplatenú časť komerčného úveru na komplexné zateplenie bytu vo výške EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) náklady na obstaranie tejto zmluvy, na vyhlásenie vlastníka a na plániky a schémy k tomu priložená vo výške EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Pán [ ] je povinný byt (jednotku) poistiť za rovnakých podmienok, ako sú poistené ostatné byty v dome. Ďalej je povinný prispievať na poistenie celého domu podľa veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu.

9. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami zákona č. 72/1994 Zb. a Občianskeho zákonníka.

10. Pán [ ] prehlasuje, že je mu známy stav bytu, ktorý je predmetom tejto zmluvy, a že ho v tomto stave prijíma bez výhrad.

11. Zmluvné strany podajú bez odkladu po podpise tejto zmluvy návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu tejto zmluvy pre pána [ ].

12. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po jednom obdrží zmluvné strany a štyria budú odovzdané spolu s návrhom na vklad katastrálnemu úradu.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . .podpis                               . . . . . . . . . . . podpis

Predavajúci [  ]                                                             Preberajúci [ ]

prílohy:

1. pôdorys všetkých podlaží domu s vyznačením bytu a spoločných priestorov domu, ktoré sú predmetom tejto zmluvy

2. potvrdenie banky o splatení zodpovedajúcej časti úverov týkajúcich sa bytu, ktorý je predmetom tejto zmluvy.

Žalovaný je ďalej povinný zaplatiť žalobcovi náklady konania vo výške EUR [ ] do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Túto žalobu je možné podať, ak člen družstva vyzval najneskôr do 30. 6. 1995 družstvo na prevedenie svojho bytu do vlastníctva a družstvo túto výzvu do zákonného termínu 31. 12. 1995 nevybavil.

Možnosť uplatniť právo na uzavretie zmluvy skončí 30. 6. 2010. Predmetom zmluvy môžu byť aj nebytové priestory (garáž, ateliér).

Ak je družstvo tiež vlastníkom pozemku, na ktorom dom s prevádzaným bytom stojí, je predmetom zmluvy aj ekvivalentná časť tohto pozemku. Ak je vlastníkom tohto pozemku štát, postupuje sa podľa uznesenia vlády SR ​​č. 245/1995 Zb..

Keď orgán štátnej správy uzavrie s vlastníkom bytu buď kúpnu zmluvu na ekvivalentnú časť pozemku (ideálny spoluvlastnícky podiel), alebo zmluvu o výpožičke podľa obč. zák., ktorá je bezodplatná, podlieha však dani darovacej.

Pre obce platia uvedené uznesenie ako odporúčanie. Lehota na plnenie je závislá na vkladu vyhlásenie vlastníka podľa § 5 zák. o vlastníctve bytu do katastra nehnuteľností.