Vzor žaloby na určenie povinnosti uzavrieť zmluvu

ŽALOBA NA STANOVENIE POVINNOSTI UZAVRIEŤ ZMLUVU

(§ 50a ods. 2 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ]

Žalobca: [ ], r. č .: [ ] bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Kolky za [33] EUR

o stanovenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu

Prílohy: – kópia zmluvy z [ ]

– kópia listu žalobcu z [ ]

– kópia listu žalovaného z [ ]

– vlastné kúpna zmluva

I.

Zmluvou o uzatvorení zmluvy budúcej z [ ] sa žalovaný písomne ​​zaviazal, že mi do [ ] predá osobný automobil Opel Corsa ŠPZ [ ] za kúpnu cenu [ ], – EUR.

Dôkaz: výsluch účastníkov

zmluva z [ ]

II.

Vyzval som žalovaného, aby svoju povinnosť splnil a mnou podpísanú kúpnu zmluvu, ktorú som mu poslal, so mnou uzavrel, on však bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov odmieta.

Dôkaz: výsluch účastníkov

list žalobcu z [ ]

list žalovaného z [ ]

kúpna zmluva

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný uzavrieť so žalobcom v prílohe tejto žaloby obsiahnutú kúpnu zmluvu o predaji automobilu Opel Corsa ŠPZ [ ] za kúpnu cenu [ ], – EUR a nahradiť mu náklady konania, všetko do troch dní do právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ……………………… Podpis

[ ]

Súdny poplatok činí [33] EUR. Položka 2 písm. c) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.

Viď vzor budúcej kúpnej zmluvy na hnuteľnú vec.

Vykonateľný rozsudok, ktorým bolo tejto žalobe vyhovené, nahrádza zmluvné vyhlásenie vôle žalovaným, a teda jeho podpis zmluvy.

Túto žalobu môže predložiť do jedného roka od uplynutia doby, v ktorej sa mala zmluva uzavrieť.

Ak odmietne jeden z účastníkov budúcu zmluvu uzavrieť vôbec alebo za dohodnutých podmienok, môže sa druhý domáhať splnenia jeho zmluvného záväzku žalobou podľa § 80 písm. b) Osp. Účinkom právoplatného rozsudku ukladajúceho vyhlásenie vôle je, že nahrádza vyhlásenie vôle povinného účastníka bez ďalšieho; napr. rozsudok ukladajúci účastníkovi povinnosť uzavrieť presne označenú zmluvu má za následok, že zmluva sa považuje dňom právoplatnosti rozsudku za uzavretú.

Žalobou na plnenie je preto aj žaloba na nahradenie vyhlásenia vôle, ktorou sa žalobca domáha uloženia povinnosti uzavrieť zmluvu.

Tomuto typu žalôb preto zodpovedá ako petit požadujúcich „uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu“, tak petit, ktorým sa „nahrádza vyhlásenie vôle žalovaného uzavrieť zmluvu“.