Vzor žaloby na určenie povinnosti zhotoviť vec na zákazku

ŽALOBA NA STANOVENIE POVINNOSTI ZHOTOVIŤ VEC NA ZÁKAZKU PODĽA ZMLUVY

(§ 644 obč. Zák.)

Adresa Okresného súdu:

dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], č.op .: [ ], trvale bydlisko [ ] Žalovaný: Adresa firmy [ ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [ ] v časti [ ], vložka [ ]

Žaloba o zhotovenie skrine

I.

U stolárskej prevádzkarne žalovanej spoločnosti [ ] som si dňa [ ] objednal zhotovenie drevenej netypickej skrine za cenu [ ] EUR (slovom [ ] Eur). Pracovník prevádzky spomínanej firmy [ ] mi vydal písomné potvrdenie o prijatí objednávky, kde je podrobne uvedený dohodnutý predmet služby, jej cena aj termín zhotovenia.
Dôkazy: výsluch žalobcu výsluch svedka [ ], pracovníka žalovaného

potvrdenie o prijatí objednávky zo [ ]