Vzor žaloby na povinnosť bezplatne odstrániť vady diela

ŽALOBA NA ULOŽENIE POVINNOSTI BEZPLATNE ODSTRÁNIŤ VADY DIELA

Mestský súd v [   ] [   ] PSČ [   ] [   ]

Žalobca: [   ], podnikateľ, [   ], [   ]

zastúpený JUDr. [   ], Advokátom, so sídlom [   ], [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JUDr. [   ] (podpis, pečiatka)

Žalovaný: [   ], sp, [   ], [   ], PSČ [   ]

o bezplatnú opravu vady diela

I.

Zmluvou z [   ] č.j. [   ] Uzavretú podľa § 536 a nasl. obch. zák. sa žalovaný ako zhotoviteľ zaviazal, že pre žalobcu vykoná generálnu opravu strechy domu č. p. [   ] vo [   ] ulici v [   ], v ktorom je umiestnená prevádzkareň žalobcu.

Dňa [   ] podpísali účastníci zmluvy zápis o prevzatí predmetu diela.

Dôkaz: Zmluva z [   ] č.j. [   ]

Zápis o prevzatí z [   ]

II.

Dňa [   ] upozornil vedúci prevádzky vo [   ] ulici č. [   ] P. [   ] Žalobcu, že pri prietrži mračien v noci z [   ] na [   ] novo opravenou strechou do objektu silne zatieklo.

Doporučeným listom z [   ] oznámil žalobca žalovanému uvedený prejav vady diela a súčasne uplatnil nárok na bezplatné odstránenie vady.

Žalovaný však listom z [   ] žalobcovi oznámil, že ide o chybu, ktorú mal zistiť už pri prehliadke vykonávanej pri odovzdaní, a že odmieta vadu odstrániť.

Dôkaz: Výsluch [   ], bytom [   ], [   ]

Kópia listu žalobcu zo [   ] a doklad o jeho odoslaní

List žalovaného zo [   ]

III.

Žalobca je presvedčený, že sú splnené podmienky pre uplatnenie nároku zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady, a preto navrhuje, aby Mestský súd v [   ] vydal tento

rozsudok:

Žalovaný je povinný bezplatne opraviť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku vadu generálne opravy strechy domu vo [   ] ul. Č. [   ], Prejavujúce sa zatekaním vody do objektu pri daždi.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške [   ], – EUR, a to do rúk advokáta žalobcu.

V [   ] dňa [   ]

… ………………….. Podpis

[   ]

Prílohy:

Plná moc JUDr. [   ]

Fotokópie výpisu žalobcu z obchodného registra

Fotokópie výpisu žalovaného z obchodného registra

Fotokópie zmluvy zo dňa [   ] č.j. [   ]

Fotokópie zápisnice o prevzatí z [   ]

Fotokópie listu žalobcu zo [   ] a dokladu o jeho odoslaní

List žalobcu z [   ]

Podľa ustanovenia § 648 ods. 1, vety prvej, obč. zák. je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť.

Všeobecne platí, že spôsob odstránenia vady diela prináleží zhotoviteľovi.

To však nevylučuje, aby sa objednávateľ žalobou domáhal odstránenia vady konkrétnymi postupmi zodpovedajúcimi jej povahe, najmä za situácie, kedy odstránenie vady predpokladá výmenu vadných súčastí diela; právo zvoliť spôsob a technológiu výmeny chybných častí za bezchybný naďalej prináleží zhotoviteľovi diela.