Vzor žaloby na určenie existencie záväzku

ŽALOBA NA URČENIE EXISTENCIE ZÁVÄZKU I.

[ § 80 písm. c) o. s. ř.]

Krajskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Dvojmo

o určenie existencie záväzkového vzťahu

I.

Dňa [   ] žalobca vyhotovil písomný návrh kúpnej zmluvy, ktorým žalovanému navrhol, aby ako predávajúci so žalobcom ako kupujúcim uzavrel zmluvu, predmetom ktorej mala byť dodávka výrobkov špecifikovaných v návrhu druhom, množstvom a kvalitou, v navrhovanej lehote pre dodanie, za navrhnutú cenu, špecifikovanú pre jednotlivý kus.

V návrhu zmluvy sme uviedli, že jeho potvrdenie očakávame do 10 dní od doručenia návrhu a vymienili sme si písomnú formu zmluvy.

Dôkaz: návrh zmluvy zo dňa [   ]

II.

Dňa [   ] sme žalovanému návrh zmluvy doporučene odoslali poštou. Pretože sme akcept návrhu do [   ] neobdržali, spojili sme sa telefonicky s odbytovým oddelením žalovaného. Príslušný referent, pán [   ], nám potvrdil, že návrh zmluvy bol doručený odporcovi [   ]. Povedal nám, že nášmu návrhu žalovaný vyhovie, uskutoční požadovanú dodávku v súlade s návrhom zmluvy. Písomné potvrdenie nášho návrhu zmluvy sme však nedostali.

Dôkaz: výsluch p. [   ], Zamestnanca žalovaného, pod jeho adresou

výsluch nášho pracovníka p. [   ], [   ], [   ]

III.

Dňa [   ] sme dostali výzvu žalovaného z [   ], ktorou nás žiada o spresnenie niektorých podrobností ohľadom miesta dodania tovaru, vzhľadom k tomu, že sa už blíži koniec lehoty uvedený ako lehota dodania v našom návrhu zmluvy. Reakciou na túto výzvu bol náš list z [   ]. V ňom sme odmietli požadované údaje oznámiť s tým, že podľa nášho názoru je požiadavka žalovaného bezpredmetná, keď kúpna zmluva nebola uzavretá.

Dôkaz: výzva z [ ]

list žalobcu zo [   ]

IV.

V liste z [   ] potom žalovaný zaujal názor, že k uzavretiu kúpnej zmluvy došlo jeho AKCEPT nášho návrhu zmluvy, a to dňa [   ], kedy súhlasil s celým obsahom nášho návrhu, a uviedol, že dodávka tovaru sa uskutoční v navrhnutej dodacej lehote [   ] a bude sa domáhať na nás odobratie a zaplatenie tovaru.

Dôkaz: list žalovaného zo [   ]

V.

Pretože podľa nášho názoru k uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo, vzhľadom na nedodržanie písomnej formy zmluvy, keď žalovaný nevyhovel nášej požiadavke podľa § 272 ods. 1 obch. zákonníka a pretože s blížiacim sa navrhnutým termínom plnenia považujeme za potrebné túto otázku postaviť naisto, navrhujeme vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že kúpna zmluva medzi žalobcom a žalovaným podľa návrhu žalobcu zo [   ] nebola platne uzavretá.

Záväzkový vzťah v zmysle uvedeného návrhu nevznikol.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do 3 dní o právoplatnosti rozsudku.

Prílohy: podľa textu

V [   ] dňa [   ]

… ……………… Podpis

                               [   ] a.s.

Ide o určenie neplatnosti záväzku pre nedodržanie písomnej formy zmluvy, petit by bolo možné formulovať aj takto: „Určuje sa, že. . . . . . . . . zmluva. . . . . . . . . . . . bola alebo nebola platne uzavretá. . . . . . . . . . . . . . „.

Súdny poplatok činí EUR [   ].

Vecná príslušnosť krajského súdu je daná podľa § 9 ods. 3 písm. r) o. s. r.