Vzor žaloby na určenie obsahu zmluvy súdom

ŽALOBA NA URČENIE OBSAHU ZMLUVY SÚDOM

krajskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [   ], s.r.o., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Dvojmo

o určení obsahu zmluvy

I.

Medzi žalobcom ako predávajúcim a žalovaným ako kupujúcim bola dňa [] uzatvorená v súlade s ust. § 289 obch. zákonníka zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.

Dôkaz: Zmluva z [   ]

II.

Podľa vyššie uvedenej zmluvy mali žalobca ako predávajúci a žalovaný ako kupujúci spolu uzavrieť jednotlivej kúpnej zmluvy v jednotlivých štvrťrokoch roku [   ], ktorých predmetom by bol záväzok k dodávkam a odberu v zmluve špecifikovaných textilných výrobkov za ceny zodpovedajúcej cenovej hladine [   ] s prihliadnutím k nárastu cien surovín . Podľa zmluvy z [   ] oprávnenými k vystaveniu návrhu zmluvy boli obe zmluvné strany; návrh mal byť predložený najneskôr 10 dní pred začiatkom príslušného štvrťroka.

III.

Návrhom zo [   ], ktorý sme osobne odovzdali príslušnému pracovníkovi žalovaného, a ten prevzatie potvrdil, sme požadovali uzavrieť zmluvu na 3. štvrťrok [   ]. Dohodnutá akceptačný lehota je podľa zmluvy zo dňa [   ] desať dní.

Náš návrh písomne ​​akceptovaný nebol a na základe nášho telefonického dotazu nám príslušný pracovník odporcu, p. [   ], Oznámil, že zmluvu na 3. a 4. štvrťrok [   ] už nemieni uzavrieť.

Dôkaz: návrh zmluvy zo dňa [   ]

výsluch pracovníka žalovaného p. [   ]

IV.

Pretože k dodávkam výrobkov, na ktoré má byť medzi spornými stranami uzavretá zmluva, sme sa ďalej zmluvne zaviazali svojim ďalším partnerom, trváme na uzavretí zmluvy so žalovaným. Zmluva z [   ] a návrh zmluvy zo dňa [   ] je dostatočným podkladom pre uzavretie zmluvy kúpnej s dodacou lehotou 3. štvrťroku [   ].

Z uvedených dôvodov navrhujeme vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že kúpna zmluva medzi kupujúcim [   ], sro, [   ], [   ] a predávajúcim [   ] a.s., [   ], [   ], znie takto:
(citovať znenie navrhnuté zmluvy)

alternatíva: Určuje sa, že kúpna zmluva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

má obsah v znení návrhu zmluvy zo dňa [   ].

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prílohy: podľa textu

V [   ] dňa [   ]

… ………………… Podpis

[   ], s.r.o.
[   ], Konateľ

Súdny poplatok činí EUR [   ], -.

Ide o určenie obsahu zmluvy súdom podľa § 290 ods. 2 obch. zák.

Žalobné petit je potrebné presne špecifikovať s ohľadom na konkrétny prípad. Špecifikácia musí zodpovedať záväzku zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy.

Vecná príslušnosť krajského súdu je daná podľa § 9 ods. 3 písm. r) o. s. r.