Vzor žaloby na určenie povinnosti oplotiť pozemok

ŽALOBA NA URČENIE POVINNOSTÍ OPLOTIŤ POZEMOK

(§ 127 ods. 2 obč. Zák.)

Okresný súd v [ ]

Žalobca:
[ ] r. č. [ ] bytom [ ],

Žalovaný:
[ ] r. č. [ ] bytom [ ],

Oplotenie pozemku [ ] v [ ]

I.

Ja [ ] (žalobcu) vlastním záhradu parcelné číslo [ ] (LV č. [ ], Obec a KÚ [ ]) zapísanú na Katastrálnom úrade v [ ].

Žalovaný [ ] vlastní záhradu v susedstve parcelné číslo [ ]] (LV č. [ ], Obec a KÚ [ ]) zapísanú na Katastrálnom úrade v [ ].

Naše obe záhrady nemajú oplotenia. Z jari [ ] začal odporca na svojej záhrade chovať hydinu, ktorá chodí aj na náš pozemok a ničí kvety a zeleninu na záhonoch.

Dôkazy č.1:

  • výsluch všetkých účastníkov
  • výpisy z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu v [ ] – LV č. [ ] a [ ]
  • výsluch svedka [ ], bytom [ ]

II.

Žalovaný sused [ ] mi oznámil, že bude tieto zvieratá chovať natrvalo. Z tohto dôvodu je nutné, aby svoj pozemok dostatočne oplotil vysokým plotom a tak zabezpečil zamedzenie voľného pohybu hydine na mojom pozemku.

Žalovaný tento návrh odmieta aj napriek tomu, že by toto oplotenie nijako nebránilo ďalšiemu bezproblémovému užívanie pozemkov.

Dôkazy č.2:

  • výsluch všetkých účastníkov
  • výsluch svedka (pozri bod c, dôkazy č.1)
  • stanovisko stavebného úradu v [ ]

 III.

S ohľadom na vyššie uvedené informácie navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný [ ] má povinnosť zabezpečiť plot z drôteného pletiva vo výške minimálne dva metre na svoju záhradu parcelné číslo [ ] (LV č. [ ], Obec a KÚ [ ]) zapísanú na Katastrálnom úrade v [ ].

Urobiť tak musí do 30 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný má tiež povinnosť uhradiť žalobcovi náklady spojené s týmto konaním do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], [ ]

podpis:

prílohy:
a, kópie výpisov z katastra nehnuteľností LV č. [ ] a [ ] Katastrálne územie [ ]

Kolky v hodnote [   ] EUR.
Suma [ ] EUR, ako súdny poplatok [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.]