Vzor žaloby povinnosti umožniť vstup na susedný pozemok

(§ 127 ods. 3 Občiansky zákonník)

Adresa

Okresného súdu:

Žalobca: [ ], r. č. [ ], bydlisko [ ]

Žalovaný: [ ], r. č. [ ], bydlisko [ ]

o umožnenie vstupu na susedný pozemok

I.

Ja, [ ] vlastním dom č. [ ], LV č. [ ] pre obec a KÚ [ ], zapísaný Katastrálneho úradu [ ]

Môj dom susedí štítovým múrom bezprostredne so záhradou p. č. [ ], ktorá patrí susednému domu č. p. [ ], LV č. [ ] pre obec a KÚ [ ], zapísaného na Katastrálnom úrade v [ ].

Tento dom vlastní žalovaný [ ]. Štítová stena môjho domu je poškodená a preto je potrebné ju zo záhrady žalovaného opraviť.

Dôkaz A:

  • výsluch účastníkov
  • výpisy z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu v [ ], LV č. [ ] a [ ]
  • ohliadku na mieste

II.

Štítovú stenu môjho domu je možné opraviť len zo strany susedovej záhrady (strana žalovaného). Opravy sú nevyhnutné, preto som žiadal, aby mi žalovaný umožnil aspoň na 5 hodín vstup na jeho pozemok. On mi tento vstup odoprel.

Dôkaz B:

  • výsluch účastníkov
  • ohliadka na mieste

III.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie nesledujúceho

rozsudku:

Žalovaný [ ] je povinný žalobcovi povoliť vstup na jeho záhradu p. č. [ ], LV č. [ ] pre obec a KÚ [], a umožniť mu opravu jeho štítovej steny domu č. p. [ ]. Určuje sa na to čas od 7 do 12 hodín v deň, ktorý žalobca oznámi žalovanému 7 dni vopred, a do 30 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný má tiež povinnosť uhradiť žalobcovi náklady tohto rokovania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

podpis: