Vzor žaloby na určenie vlastníctva

(§ 135b ods. 2 obč. Zák.)

Adresa Okresného súdu:

Žalobca:
[ ], R.č .: [ ], Č. OP .: [ ], trvalé bydlisko [ ] Žalovaný:
[ ], R.č .: [ ], Č. OP .: [ ], trvalé bydlisko [ ]

Žaloba na určenie vlastníctva a vydanie veci

a. Od roku [ ] som mal u žalovaného [ ] uskladnený 20 porazených kmeňov stromu , borovica, ktoré som kúpil od [ ]. V septembri roku [ ] som si chcel drevo vyzdvihnúť, avšak som zistil, že žalovaný kmene už spracoval rozrezaním na dosky, ktoré ohobľoval.

Corpus delicti (dôkaz):

o výsluch účastníkov

o výsluch svedka [ ], bytom, [ ]

b. Žalovaný [ ] mi odmietol tieto dosky vydať s argumentmi, že za spracovanie kmeňov na 110 dosiek vynaložil finančnú čiastku [ ] a dosky majú vyššiu hodnotu [ ] EUR. Je ochotný mi za kmene zaplatiť [ ] EUR.

Corpus delicti (dôkaz):

o výsluch účastníkov

c. K dohode s žalovaným nedošlo, pretože som s jeho návrhom na úhradu nižšej sumy nesúhlasil. Vrátenie pôvodného stavu kmeňa stromu , borovica nie je už po jeho spracovaní žalovaným možné, kmene boli mojím vlastníctvom, preto by súd mal určiť za vlastníka všetkých dosiek mňa.

Som ochotný zaplatiť žalovanému náklady na spracovanie v hodnote [ ] EUR.

d.
Vzhľadom k zmieneným skutočnostiam podávajú návrh na vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že vlastníkom 110 dosiek z borovicového dreva, uskladnených na pozemku žalovaného, je žalobca. Žalovaný má povinnosť žalobcovi vydať 110 kusov borovicových dosiek do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalobca má tiež povinnosť uhradiť žalovanému sumu [ ] EUR do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovaný má povinnosť nahradiť žalobcovi náklady za toto konanie do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] Dátum [ ]

podpis:

Poplatok za súdne jednanie činí čiastku [ ] EUR. [Položka 2 písm. c) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.]